XV NIEDZIELA ZWYKŁA — 12.07.2020

  1. Dzi­siaj II nie­dzie­la mie­sią­ca. Taca prze­zna­czo­na jest na para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy. Dzię­ku­je­my wszyst­kim wier­nym za ofia­ry skła­da­ne na tacę oraz do puszek i wpła­ca­ne na kon­to para­fial­ne. Dzię­ki nim może­my utrzy­my­wać bie­żą­cą dzia­łal­ność para­fii. W ubie­głym tygo­dniu wyko­na­na zosta­ła nowa insta­la­cja odgro­mo­wa na budyn­ku przed­szko­la. Jesz­cze raz Bóg zapłać za Waszą hoj­ność. Nadal cze­ka­my na odpo­wiedź na nasz wnio­sek o dofi­nan­so­wa­nie kom­plek­so­we­go pro­jek­tu ter­mo­mo­der­ni­za­cji kościo­ła zło­żo­ny w Naro­do­wym Fun­du­szu Ochro­ny Śro­do­wi­ska i Gospo­dar­ki Wod­nej. Wnio­sek uzy­skał już pozy­tyw­ną oce­nę for­mal­ną, teraz cze­ka­my na oce­nę mery­to­rycz­ną wnio­sku. Pro­si­my o modli­twę w tej intencji.

  2. Przy­po­mi­na­my, że obec­nie nie ma już ogra­ni­czeń ilo­ścio­wych dla wier­nych prze­by­wa­ją­cych w koście­le, nale­ży jedy­nie zakry­wać usta i nos masecz­ką, zasa­da ta obo­wią­zu­je rów­nież uczest­ni­ków litur­gii przed kościo­łem oraz oso­by spo­wia­da­ją­ce się w kon­fe­sjo­na­le, zale­ca­ne jest przyj­mo­wa­nie Komu­nii św. na rękę. Komu­nii świę­tej udzie­la­my według nastę­pu­ją­cej zasa­dy: na środ­ku kościo­ła tyl­ko na rękę, po bokach rów­nież dla osób przyj­mu­ją­cych do ust; jeśli jest jeden ksiądz w pierw­szej kolej­no­ści udzie­la­na jest Komu­nia św. oso­bom przyj­mu­ją­cym na rękę. Aby przy­jąć god­nie Komu­nie św. na rękę nale­ży poło­żyć pra­wą dłoń na lewą, pod­nieść je na wyso­kość serca,

  3. Para­fial­ny Zespół Cari­tas orga­ni­zu­je po raz dru­gi akcję „otwar­ta sza­fa” – Ostat­nio odwie­dzi­ło nas oko­ło 40 osób. Zapra­sza­my wszyst­kich, któ­rzy chcie­li­by wypo­sa­żyć się w ubra­nia nie wyda­jąc nawet zło­tów­ki. Moż­na będzie wybie­rać samo­dziel­nie spo­śród rze­czy uży­wa­nych wyło­żo­nych na pół­kach i wie­sza­kach. Zebra­li­śmy spo­ro ubrań dzie­cię­cych, zarów­no dla nie­mow­la­ków, jak i więk­szych dzie­ci. „Otwar­ta sza­fa” sta­nie na tere­nie zie­lo­nym przed kościo­łem od ul. Saba­ły w sobo­tę 18 lip­ca od g. 11:00 do 13:30. Ser­decz­nie zapra­sza­my. Do „otwar­tej sza­fy” moż­na też będzie prze­ka­zać ubra­nia w dobrym sta­nie, potrze­bu­je­my zwłasz­cza ubra­nia i buty męskie, ubra­nia dam­skie w roz­mia­rze L, XL, XXL oraz ple­ca­ki i tor­by sportowe.

  4. Apo­sto­lat Maryj­ny orga­ni­zu­je 25 lip­ca piel­grzym­kę do Czę­sto­cho­wy. Zapi­sy u p. Anny Tryc oraz w skle­pi­ku parafialnym.

  5. W ostat­nim tygo­dniu zmarł nasz Para­fia­nin: śp. Andrzej Toma­szew­ski l. 89