XIV NIEDZIELA ZWYKŁA — 07.07.2024

  1. Przy­po­mi­na­my o zmia­nach w gra­fi­ku mszy świę­tych: w cza­sie waka­cji w lip­cu i sierp­niu nie ma nie­dziel­nych mszy świę­tych z udzia­łem dzie­ci o g. 11:15 oraz mszy św. o g. 13:00, a w dni powsze­dnie rano jest jed­na msza świę­ta o g. 7:00, spo­wiedź 15 minut przed mszą świę­tą. Pozo­sta­łe msze świę­te bez zmian. Kan­ce­la­ria para­fial­na w lip­cu i sierp­niu jest czyn­na od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach 16:00 do 17:30, nie ma poran­ne­go dyżuru.

  2. Trwa remont bocz­ne­go wej­ścia na klat­kę scho­do­wą pro­wa­dzą­cą do zakry­stii. Znisz­czo­ne po pró­bie wła­ma­nia drzwi wyma­ga­ły pil­nej wymia­ny. Wyko­rzy­stu­jąc okres waka­cyj­ny roz­po­czę­li­śmy remont tego bocz­ne­go wej­ścia do kościo­ła, doko­nu­jąc jed­no­cze­śnie istot­nej prze­bu­do­wy, któ­ra otwo­rzy komu­ni­ka­cję mię­dzy dol­nym i gór­nym kościo­łem W tym samym miej­scu na par­te­rze znaj­du­je się toa­le­ta publicz­na, któ­ra funk­cjo­no­wa­ła na gra­ni­cy awa­rii, pro­wa­dzo­ne pra­ce remon­to­we potwier­dzi­ły nasze oba­wy, że do wymia­ny będzie rów­nież cała insta­la­cja wod­no-kana­li­za­cyj­na, co pod­wyż­sza nam kosz­ty remon­tu. Mamy więc duży zakres powią­za­nych ze sobą prac remon­to­wych, któ­re musi­my wyko­nać jed­no­cze­śnie i sfi­nan­so­wać ze środ­ków wła­snych para­fii. Kosz­ty sza­co­wa­ne były wstęp­nie na oko­ło 230 tys. zł, ale ze wzglę­du na wymia­nę insta­la­cji wod­no-kana­li­za­cyj­nej na pew­no wzro­sną. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my za wszel­ką pomoc finan­so­wą. Pro­si­my też o modli­twę w tej inten­cji, aby­śmy mogli jak naj­wię­cej prac wyko­nać w okre­sie prze­rwy waka­cyj­nej. Z powo­du remon­tu wej­ście do zakry­stii odby­wa się klat­ką scho­do­wą od ul. Hyn­ka przez kapli­cę bocz­ną. Wej­ście od ul. Czar­da­sza jest nie­czyn­ne. Wyłą­czo­na z użyt­ku jest rów­nież toa­le­ta na par­te­rze, jej funk­cję tym­cza­so­wo speł­nia toa­le­ta na II piętrze.

  3. W pią­tek 12 lip­ca o g. 12:00 odbę­dzie się modli­twa i poświę­ce­nie nowej kaplicz­ki przy­droż­nej przy ul. 1 Sierp­nia 26. Zarząd Gospo­dar­ki Nie­ru­cho­mo­ścia­mi Dziel­ni­cy Wło­chy m.st. War­sza­wy w tro­sce o bez­pie­czeń­stwo miesz­kań­ców pod­jął decy­zję o zabez­pie­cze­niu pusto­sta­nu kamie­ni­cy znaj­du­ją­cej się przy ul. 1‑Sierpnia róg Soliń­skiej, zagra­ża­ją­ce­go zawa­le­niem się. Znaj­do­wa­ła się tam zanie­dba­na kaplicz­ka, rów­nież w bar­dzo złym sta­nie tech­nicz­nym. Kaplicz­ka zosta­ła roze­bra­na, ale w poro­zu­mie­niu z naszą Para­fią odtwo­rzo­no ją po dru­giej stro­nie ul. 1‑Sierpnia, na tere­nie nale­żą­cym do ZGN‑u. Uro­czy­stość poświę­ce­nia kaplicz­ki popro­wa­dzi ks. pra­łat Bar­tosz Szo­plik, pro­boszcz sąsied­niej para­fii Zwia­sto­wa­nia Pań­skie­go. Zapra­sza­my szcze­gól­nie miesz­kań­ców oko­licz­nych bloków.

  4. Zachę­ca­my do udzia­łu w piel­grzym­kach wyru­sza­ją­cych w sierp­niu z War­sza­wy na Jasną Górę. Infor­ma­cje o zapi­sach znaj­du­ją się na pla­ka­tach w kruch­cie kościoła.

  5. Legion Maryi zapra­sza w każ­dy pią­tek na g. 15:00 na wspól­ną modli­twę Koron­ką do Boże­go Miło­sier­dzia w inten­cji naszej Ojczy­zny i poko­ju w Ukra­inie i na całym świecie.

  6. Latem mimo upa­łów wier­ni nawie­dza­ją­cy kościo­ły zobo­wią­za­ni są do god­ne­go stro­ju, zwłasz­cza odpo­wied­nie­go zakry­wa­nia nóg i ramion. Wypa­da popro­sić o to rów­nież oso­by nie­wie­rzą­ce, gdy zapra­sza­my je na uro­czy­sto­ści rodzin­ne w kościele.

  7. W ostat­nim tygo­dniu zmarł nasz Para­fian: śp. Sta­ni­sław Sewe­ryn Cie­siel­ski l. 18