XIII NIEDZIELA ZWYKŁA — 30.06.2024

  1. W cza­sie waka­cji w lip­cu i sierp­niu nie będą odpra­wio­ne mszy św. nie­dziel­ne o g. 11:15 (w dol­nym koście­le) oraz o g. 13:00, a w dni powsze­dnie rano będzie jed­na msza świę­ta o g. 7:00. Pozo­sta­łe msze świę­te bez zmian. Kan­ce­la­ria para­fial­na w lip­cu i sierp­niu będzie czyn­na od ponie­dział­ku do piąt­ku od godz. 16:00 do 17:30.

  2. Legion Maryi zapra­sza w każ­dy pią­tek na godz. 15:00 na wspól­ną modli­twę Koron­ką do Boże­go Miło­sier­dzia w inten­cji naszej Ojczy­zny i poko­ju na świecie.

  3. W pią­tek 5 lip­ca przy­pa­da I pią­tek mie­sią­ca. Spo­wiedź od g. 17:00 do 19:00. Moż­na zgła­szać cho­rych do przy­ję­cia sakra­men­tów w domu. Wysta­wie­nie Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od g. 15:00 do 17:30. W I sobo­tę mie­sią­ca – 6 lip­ca, Rodzi­na Radia Mary­ja w naszej para­fii zapra­sza na Mszę św. wyna­gra­dza­ją­cą Nie­po­ka­la­ne­mu Ser­cu NMP o godz. 7:00 i nabo­żeń­stwo pierwszo-sobotnie.

  4. Roz­po­czę­li­śmy remont klat­ki scho­do­wej i wej­ścia do zakry­stii. Bocz­ne drzwi wej­ścio­we na klat­kę scho­do­wą pro­wa­dzą­cą do zakry­stii, znisz­czo­ne po pró­bie wła­ma­nia, wyma­ga­ją pil­nej wymia­ny, gdyż nie sta­no­wią już odpo­wied­nie­go zabez­pie­cze­nia. Wyko­rzy­stu­jąc okres waka­cyj­ny chce­my wyko­nać remont tego bocz­ne­go wej­ścia, doko­nu­jąc jed­no­cze­śnie istot­nej prze­bu­do­wy, któ­ra otwo­rzy komu­ni­ka­cję mię­dzy dol­nym i gór­nym kościo­łem. Rów­nież na par­te­rze znaj­du­je się toa­le­ta publicz­na, w złym sta­nie, wyma­ga­ją­ca pil­ne­go remon­tu. Mamy więc duży zakres powią­za­nych ze sobą prac, któ­re musi­my wyko­nać jed­no­cze­śnie i sfi­nan­so­wać ze środ­ków para­fii. Wstęp­nie kosz­ty sza­co­wa­ne są na oko­ło 230 tys. zł. Dzię­ku­je­my za wszel­ką pomoc finan­so­wą. Pro­si­my też o modli­twę w tej inten­cji, aby­śmy mogli jak naj­wię­cej prac wyko­nać w okre­sie prze­rwy waka­cyj­nej. Dostęp do zakry­stii na czas remon­tu będzie tyl­ko od stro­ny ul. Hyn­ka przez kapli­cę bocz­ną, na ten czas dostęp­na jest toa­le­ta na II piętrze.

  5. Wysta­wa figur św. Fran­cisz­ka z Asy­żu i św. Sta­ni­sła­wa Kost­ki sto­ją­cych przed nie­ist­nie­ją­cym już drew­nia­nym kościół­kiem na Okę­ciu zosta­ła wzbo­ga­co­na o gale­rię zdjęć z Wiel­go­la­su Brze­ziń­skie­go, gdzie obec­nie znaj­du­je się kośció­łek. Zapra­sza­my do obej­rze­nia wystawy.

  6. Decy­zją Księ­dza Kar­dy­na­ła Kazi­mie­rza Nycza odwo­ła­ny został z funk­cji wika­riu­sza w naszej para­fii ks. Car­los Cezar Dama­glio i mia­no­wa­ny wika­riu­szem w par. św. Toma­sza Ap. w War­sza­wie. Jed­no­cze­śnie wika­riu­szem w naszej para­fii został mino­wa­ny ks. Kry­stian Chmie­lew­ski, któ­ry pra­co­wał w sąsied­niej para­fii Zwia­sto­wa­nia Pań­skie­go. Dzię­ku­je­my ser­decz­nie Księ­dzu Car­lo­so­wi za jego obec­ność w naszej wspól­no­cie para­fial­nej. Ks. Car­los pozo­sta­nie z nami jesz­cze do nie­dzie­li 28 lip­ca, kie­dy Go uro­czy­ście pożegnamy.

  7. W tym tygo­dniu zmar­ły nasze para­fian­ki: + Geno­we­fa Tere­sa Mint­zberg l. 88, + Jani­na Smu­żyń­ska l 86