XV NIEDZIELA ZWYKLA — 16.07.2017

  1. Dzię­ku­je­my ser­decz­nie za hoj­ność oka­za­ną z oka­zji tacy inwe­sty­cyj­nej, któ­rą zbie­ra­my w każ­dą II nie­dzie­lę mie­sią­ca. Taca prze­zna­czo­na jest na para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy. Niech Bóg wyna­gro­dzi wam stokrotnie.
  2. Gru­pa Modli­twy św. o. Pio zapra­sza na róża­niec w nie­dzie­lę 23 lip­ca o godz. 17:30, któ­ry będzie odma­wia­ny w kapli­cy Patro­nów para­fii i na mszę św. o g. 18:00. Na ołta­rzu św. Anto­nie­go wysta­wio­na jest skrzyn­ka inten­cji, w któ­rych Gru­pa modlić się będzie za wsta­wien­nic­twem o. Pio przez następ­ny miesiąc.
  3. Przy­po­mi­na­my że z racji roz­po­czę­cia waka­cji od 1 lip­ca zmie­ni­ły się godzi­ny mszy świę­tych: w dni powsze­dnie rano jest jed­na msza św. o g. 7:00 i spo­wiedź o godz. 6:45 czy­li 15 minut przed roz­po­czę­ciem mszy, nato­miast wie­czo­rem porzą­dek mszy św. pozo­sta­je bez zmian. W nie­dzie­le i uro­czy­sto­ści msze św. o g. 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 13:00, 18:00 i 20:00. W lip­cu i sierp­niu kan­ce­la­ria para­fial­na będzie czyn­na tyl­ko po połu­dniu od ponie­dział­ku do piąt­ku w g. 16:00 – 18:00.
  4. Punkt kon­sul­ta­cyj­ny „SOS alko­hol” dzia­ła­ją­cy przy naszej para­fii pro­wa­dzo­ny przez Sto­wa­rzy­sze­nie Rodzin Abs­ty­nenc­kich „Źró­dło” jest otwar­ty w II i IV wto­rek mie­sią­ca w pod­zie­miach domu para­fial­ne­go w godzi­nach od 17 do 19 (w mie­sią­cach letnich).
  5. W lip­cu kiosk para­fial­ny jest nie­czyn­ny, nato­miast moż­na nabyć pra­sę kato­lic­ka w zakrystii.
  6. W lip­cu i w sierp­niu są dodat­ko­we wol­ne intencje.
  7. Wspól­no­ta 10 Słów Abyś Żył, któ­rą pro­wa­dzi ks. Rober­to Rinal­do we wto­rek o g. 19:30, spo­ty­ka się w koście­le. Zapra­sza­my mło­dzież w wie­ku 16 – 35 lat.
  8. Zmar­li para­fia­nie: Tade­usz Sie­ra­dzan l. 92, Leon Szczy­piń­ski l. 95, Mał­go­rza­ta Han­na Dąbrow­ska l. 62, Wal­de­mar Jerzy Pośnik l. 85, Ire­na Przy­by­liń­ska l. 83, Pachol­ski Tade­usz l. 91, Marian­na Gwiaz­do­wicz l. 93.