XV NIEDZIELA ZWYKŁA — 16.07.2023

  1. Przy­po­mi­na­my, że w waka­cje nie ma mszy z udzia­łem dzie­ci o g. 11:15 w dol­nym koście­le, a w dni powsze­dnie jest jed­na msza rano o g. 7:00. Spo­wiedź rano 15 minut przed mszą świę­tą. Kan­ce­la­ria para­fial­na w lip­cu i sierp­niu jest czyn­na od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach 16:00 – 17:30.

  2. Orga­ni­zu­je­my piel­grzym­kę auto­ka­ro­wą jed­no­dnio­wą na beaty­fi­ka­cję Rodzi­ny Ulmów, któ­ra odbę­dzie się w Mar­ko­wej 10 wrze­śnia. Zapi­sy w kan­ce­la­rii para­fial­nej. Koszt 120 zł.

  3. Gru­pa Modli­tew­na Św. O. Pio zapra­sza w nie­dzie­lę 23 lip­ca na Róża­niec o 16:30 i Mszę św. o godz.  17:00. Przy ołta­rzu św. Anto­nie­go wysta­wio­ny jest koszy­czek na inten­cje do św. O. Pio, w któ­rych gru­pa będzie modli­ła się przez kolej­ny miesiąc.

  4. Legion Maryi zapra­sza w piąt­ki na g. 15:00 na Koron­kę do Miło­sier­dzia Boże­go w inten­cji poko­ju w Ukra­inie i na całym świecie.

  5. W ostat­nim tygo­dniu zmarł nasz Para­fia­nin: śp. + Ryszard Jan Kos­son l. 92