XIX NIEDZIELA ZWYKŁA — 07.08.2022

Wyłączone
 1. Metro­po­li­ta War­szaw­ski Kar­dy­nał Kazi­mierz Nycz wysto­so­wał komu­ni­kat po tra­gicz­nym wypad­ku auto­ka­ru w Chor­wa­cji, w któ­rym ucier­pie­li Pola­cy piel­grzy­mu­ją­cy do Medjugorie:

  „Ota­czam modli­twą wszyst­kich poszko­do­wa­nych w wypad­ku pol­skie­go auto­ka­ru na tere­nie Chor­wa­cji. Zmar­łych w tym tra­gicz­nym zda­rze­niu pole­cam Miło­sier­dziu Boże­mu. Łączę się ducho­wo z rodzi­na­mi ofiar i skła­dam im naj­głęb­sze wyra­zy współ­czu­cia. Wier­nych pro­szę o modli­twę za wal­czą­cych o życie i zdro­wie w chor­wac­kich szpi­ta­lach, jak rów­nież za tych, któ­rzy spie­szą im z pomo­cą. Kard. Kazi­mierz Nycz, Metro­po­li­ta Warszawski.”

  Zachę­ca­my, by odpo­wie­dzieć na apel Księ­dza Kar­dy­na­ła o modli­twę w tych intencjach.

 2. Dzi­siaj I nie­dzie­la mie­sią­ca. Zapra­sza­my na nabo­żeń­stwo eucha­ry­stycz­ne z ado­ra­cją Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu o g. 18:00.

 3. Kan­ce­la­ria para­fial­na pra­cu­je w waka­cje od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach od 16:00 do 17:30.

 4. Legion Maryi zapra­sza chęt­nych para­fian na piel­grzym­kę do Czę­sto­cho­wy w dniach 9 – 10 wrze­śnia. W ramach piel­grzym­ki prze­wi­dzia­ne jest cało­noc­ne czu­wa­nie w Kapli­cy Cudow­ne­go Obra­zu Mat­ki Bożej, Dro­ga Krzy­żo­wa i uro­czy­sta Msza św. Infor­ma­cje i zapi­sy w kan­ce­la­rii parafialnej.

 5. Na naj­bliż­sze dni mamy jesz­cze wol­ne inten­cje mszalne.

 6. Przy­po­mi­na­my, że latem mimo upa­łów wier­ni nawie­dza­ją­cy kościo­ły zobo­wią­za­ni są do god­ne­go stro­ju, zwłasz­cza odpo­wied­nie­go zakry­wa­nia nóg i ramion. Nale­ży poin­for­mo­wać o tym rów­nież oso­by nie­wie­rzą­ce, gdy zapra­sza­my je na uro­czy­sto­ści rodzin­ne w kościele.

 7. W ostat­nim tygo­dniu zmar­ła nasza Para­fian­ka: śp. Danie­la Marian­na Galas l. 89.