XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA — 31.07.2022

  1. W ponie­dzia­łek 1 sierp­nia przy­pa­da 78. Rocz­ni­ca wybu­chu Powsta­nia War­szaw­skie­go. Uro­czy­sto­ści upa­mięt­nia­ją­ce wal­ki Powstań­ców War­szaw­skich w naszej dziel­ni­cy odbę­dą się tra­dy­cyj­nie przy pomni­ku-kaplicz­ce Bazy Lot­ni­czej „Łuży­ce” u zbie­gu ul. Żwir­ki i Wigu­ry i Komi­te­tu Obro­ny Robot­ni­ków (daw­niej 17 Stycz­nia). Począ­tek o g. 11:00. Wie­czo­rem o g. 17:30 w naszym koście­le msza św. w inten­cji zmar­łych i żyją­cych uczest­ni­ków Powsta­nia Warszawskiego.

  2. Msza świę­ta w inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach rów­nież w ponie­dzia­łek o g. 18:30. Przed mszą świę­tą odczy­ty­wa­ne będą wypominki.

  3. W naj­bliż­szą nie­dzie­lę 7 sierp­nia zapra­sza­my wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych życiem i dro­gą ducho­wą Ali­cji Len­czew­skiej – mistycz­ki, uro­dzo­nej w 1934 roku w War­sza­wie i ochrzczo­nej w naszej para­fii, zmar­łej w 2012 roku w Szcze­ci­nie. Mszy świę­tej o g. 13:00 będzie prze­wod­ni­czył ojciec duchow­ny Ali­cji Len­czew­skiej – ks. Wal­ter Rachwa­lik, pal­lo­tyn, któ­ry wygło­si homi­lię i przy­bli­ży nam postać i ducho­wość mistyczki.

  4. W tym tygo­dniu I pią­tek mie­sią­ca. Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od g. 7:30 do g. 9:30. Moż­li­wość spo­wie­dzi od g. 6:45 i pod­czas mszy poran­nej oraz od g. 17:00. Moż­na zgła­szać cho­rych do przy­ję­cia sakra­men­tów w domu.

  5. W I sobo­tę mie­sią­ca – 6 sierp­nia — Rodzi­na Radia Mary­ja zapra­sza na Mszę św. wyna­gra­dza­ją­cą Nie­po­ka­la­ne­mu Ser­cu Naj­święt­szej Maryi Pan­ny o g. 7:00 i nabo­żeń­stwo pierw­szo­so­bot­nie. W tym dniu obcho­dzi­my świę­to Prze­mie­nie­nia Pań­skie­go.

  6. Kan­ce­la­ria para­fial­na pra­cu­je w waka­cje od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach od 16:00 do 17:30.

  7. Zachę­ca­my do udzia­łu w piel­grzym­kach wyru­sza­ją­cych w sierp­niu z War­sza­wy na Jasną Górę, zwłasz­cza w War­szaw­skiej Aka­de­mic­kiej Piel­grzym­ce Metro­po­li­tal­nej orga­ni­zo­wa­nej przez Dusz­pa­ster­stwo Aka­de­mic­kie przy koście­le św. Anny w War­sza­wie oraz w War­szaw­skiej Piel­grzym­ce Pie­szej orga­ni­zo­wa­nej przez Ojców Pau­li­nów przy koście­le św. Ducha w War­sza­wie. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje na pla­ka­tach w kruch­cie kościo­ła. Piel­grzy­mów pro­si­my o modli­twę w inten­cji naszej parafii.

  8. Legion Maryi zapra­sza chęt­nych para­fian na piel­grzym­kę do Czę­sto­cho­wy w dn. 9 – 10 wrze­śnia. W ramach piel­grzym­ki prze­wi­dzia­ne jest cało­noc­ne czu­wa­nie w Kapli­cy Cudow­ne­go Obra­zu Mat­ki Bożej, Dro­ga Krzy­żo­wa i uro­czy­sta Msza św. na Szczy­cie. Infor­ma­cje i zapi­sy w kan­ce­la­rii parafialnej.

  9. Na naj­bliż­sze dni mamy jesz­cze wol­ne inten­cje mszalne.

  10. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Tere­sa Mątec­ka l. 87, Jan Lemań­ski l.70, Andrzej Kury­ga l. 63