XX NIEDZIELA ZWYKŁA — 14.08.2022

  1. Jutro 15 sierp­nia — Uro­czy­stość Wnie­bo­wzię­cia Naj­święt­szej Maryi Pan­ny. Msze świę­te według waka­cyj­ne­go porząd­ku nie­dziel­ne­go. W tym dniu tra­dy­cyj­nie bło­go­sła­wi się zio­ła i kwiaty.

  2. Dzi­siaj II nie­dzie­la mie­sią­ca. Taca prze­zna­czo­na jest na fun­dusz remon­to­wy. Dzię­ku­je­my za skła­da­ne ofia­ry. Tak jak infor­mo­wa­li­śmy poprzed­nio, Naro­do­wy Fun­dusz Ochro­ny Śro­do­wi­ska i Gospo­dar­ki Wod­nej roz­po­czął pro­ce­du­rę roz­pa­try­wa­nia nasze­go wnio­sku na dofi­nan­so­wa­nie ter­mo­mo­der­ni­za­cji nasze­go kościo­ła. Nie­ste­ty, mimo dużych pod­wy­żek cen mate­ria­łów budow­la­nych i robo­ci­zny w sto­sun­ku do roku 2019, kie­dy wnio­sek był skła­da­ny, z uzy­ska­nych w Fun­du­szu infor­ma­cji wyni­ka, że nie ma moż­li­wo­ści rewa­lo­ry­za­cji prze­wi­dzia­nej 3 lata temu we wnio­sku kwo­ty dota­cji. Ozna­cza to dla nas, że w przy­pad­ku przy­zna­nia dota­cji będzie­my musie­li zre­ali­zo­wać cały zakres ter­mo­mo­der­ni­za­cji w ramach tam­tej kwo­ty, a bra­ku­ją­ce środ­ki uzu­peł­nić z pie­nię­dzy para­fial­nych, któ­rych de fac­to para­fia obec­nie nie posia­da. Prze­pro­wa­dza­my obli­cze­nia doty­czą­ce uak­tu­al­nie­nia kosz­tów pro­jek­tu, ile będzie­my musie­li doło­żyć i czy będzie nas na to stać. Jest to o tyle trud­ne, że znaj­du­je­my się w cza­sach nie­prze­wi­dy­wal­nej infla­cji, dzia­łań wojen­nych u gra­nic i cią­głe­go zagro­że­nia pan­de­micz­ne­go. Tym bar­dziej pro­si­my o modli­tew­ne wspar­cie w cza­sie podej­mo­wa­nia tych trud­nych decy­zji. Chęt­nie sko­rzy­sta­my z opi­nii osób z bran­ży archi­tek­to­nicz­no-budow­la­nej. Infor­mu­je­my też, że nadal nie zosta­ły jesz­cze do koń­ca przez para­fię roz­li­czo­ne pra­ce prze­pro­wa­dzo­ne w ramach remon­tu gene­ral­ne­go pomiesz­czeń kan­ce­la­rii para­fial­nej. Będzie­my wdzięcz­ni za wszel­kie wspar­cie materialne.

  3. Kan­ce­la­ria para­fial­na pra­cu­je w waka­cje od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach od 16:00 do 17:30.

  4. Gru­pa Modli­twy św. O. Pio zapra­sza we wto­rek 23 sierp­nia na Róża­niec o g. 17:00 i mszę św. o g.  17:30. Przy ołta­rzu św. Anto­nie­go wysta­wio­ny jest koszy­czek na inten­cje do św. O. Pio, w któ­rych gru­pa będzie modli­ła się przez kolej­ny miesiąc.

  5. Na naj­bliż­sze dni mamy jesz­cze wol­ne inten­cje mszalne.

  6. Komen­dant Poli­cji infor­mu­je, iż nadal zda­rza­ją się przy­pad­ki, kie­dy prze­stęp­com uda­je się wyko­rzy­stać oso­by star­sze pod­szy­wa­jąc się za pra­cow­ni­ków ban­ku, Poli­cji, urzę­dów, czy człon­ków rodzi­ny. W kruch­cie kościo­ła wywie­szo­ne są infor­ma­cje o zasa­dach bez­pie­czeń­stwa, jakich nale­ży prze­strze­gać, aby nie paść ofia­rą oszu­stów. Pro­si­my o zapo­zna­nie się z tą infor­ma­cją i prze­ka­za­nie jej zwłasz­cza oso­bom starszym.

  7. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Wło­dzi­mierz Adam Kajl l. 70, Ali­cja Jadwi­ga Lasoc­ka l. 84, Jani­na Ire­na Worsz­ty­no­wicz-Supeł l. 81, Mał­go­rza­ta Nata­lia Wroń­ska l. 69, Ewa Tere­sa Sere­men­to l. 88, Kry­sty­na Bijoch l. 70