XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA — 02.08.2020

  1. Dzi­siaj nabo­żeń­stwo eucha­ry­stycz­ne z racji I nie­dzie­li mie­sią­ca o g. 18:00.

  2. W tym tygo­dniu I pią­tek mie­sią­ca. Moż­na zgła­szać cho­rych do przy­ję­cia sakra­men­tów w domu. Moż­li­wość spo­wie­dzi od g. 17:00 do 19:00 oraz pod­czas wszyst­kich mszy świę­tych. W waka­cje Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w piąt­ki będzie tyl­ko przed połu­dniem do g. 12:00.

  3. Muzeum Jana Paw­ła II i Pry­ma­sa Wyszyń­skie­go zapra­sza wier­nych w para­fiach, a zwłasz­cza rodzi­ny, dzie­ci i mło­dzież do odwie­dze­nia nowo otwar­tej wysta­wy pod kopu­łą Świą­ty­ni Opatrz­no­ści Bożej w war­szaw­skim Wila­no­wie. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje doty­czą­ce zwie­dza­nia są dostęp­ne na stro­nie inter­ne­to­wej: www.mt514.pl.

  4. Przy­po­mi­na­my, że w waka­cje do koń­ca sierp­nia w dni powsze­dnie rano odpra­wia­my mszę św. tyl­ko o g. 7:00, spo­wiedź rano 15 minut przed mszą świę­tą. Wie­czo­rem msze św. i spo­wiedź bez zmian. Obec­nie nie ma już ogra­ni­czeń ilo­ścio­wych dla wier­nych prze­by­wa­ją­cych w koście­le, nale­ży jedy­nie zakry­wać usta i nos masecz­ką, zasa­da ta obo­wią­zu­je rów­nież uczest­ni­ków litur­gii przed kościo­łem oraz oso­by spo­wia­da­ją­ce się w kon­fe­sjo­na­le, zale­ca­ne jest przyj­mo­wa­nie Komu­nii św. na rękę. Komu­nii świę­tej udzie­la­my według nastę­pu­ją­cej zasa­dy: na środ­ku kościo­ła tyl­ko na rękę, po bokach rów­nież dla osób przyj­mu­ją­cych do ust na koniec pro­ce­sji; jeśli jest jeden ksiądz w pierw­szej kolej­no­ści udzie­la­na jest Komu­nia św. oso­bom przyj­mu­ją­cym na rękę.

  5. Kan­ce­la­ria para­fial­na do koń­ca sierp­nia czyn­na tyl­ko w godzi­nach popo­łu­dnio­wych od g. 16:00 do 17:30. Nie ma dyżu­ru poran­ne­go we wtor­ki i piąt­ki. Skle­pik para­fial­ny w sierp­niu będzie nieczynny.

  6. Jutro w I ponie­dzia­łek mie­sią­ca msza św. w inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach o g. 18:30. O g. 18:00 czy­ta­ne będą wypominki.

  7. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Anna Tere­sa Osiń­ska l. 82, Danu­ta Sabi­na Bojar l. 84, Jadwi­ga Gacz­kow­ska l. 89.