XX NIEDZIELA ZWYKŁA — 19.08.2018

  1. Za tydzień 26 sierp­nia Uro­czy­stość Naj­święt­szej Maryi Pan­ny Czę­sto­chow­skiej – ostat­nia nie­dzie­la waka­cji. Od 1 wrze­śnia wzno­wi­my cało­rocz­ny gra­fik mszy świę­tych, tzn. powró­ci msza św. nie­dziel­na z udzia­łem dzie­ci o g. 11:15 w dol­nym koście­le, a w dni powsze­dnie msze świę­te poran­ne o g. 6:30 i 8:00.

  2. Legion Maryi orga­ni­zu­je 8 wrze­śnia dorocz­ną piel­grzym­kę na Jasną Górę. Infor­ma­cje nt. pro­gra­mu wyjaz­du i zapi­sy w skle­pi­ku parafialnym.

  3. Gru­pa Modli­twy św. O. Pio zapra­sza w naj­bliż­szy czwar­tek – 23 sierp­nia na Róża­niec o godz. 17:00 i Mszę św. o 17:30. Na ołta­rzu św. Anto­nie­go wysta­wio­na jest skrzyn­ka inten­cji do św. O. Pio, w któ­rych Gru­pa modlić się będzie przez następ­ny miesiąc.

  4. Za tydzień spo­tka­nie Apo­sto­la­tu Maryj­ne­go po mszy św. o g. 11:30.

  5. Para­fia zatrud­ni kate­che­tów od nowe­go roku szkol­ne­go. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje u ks. Proboszcza.

  6. W ostat­nim tygo­dniu zmar­ła nasza Para­fian­ka: śp. Tere­sa Dawi­do­wicz l. 82.