XIX NIEDZIELA ZWYKŁA — 13.08.2017

1. Zgod­nie z zapo­wie­dzią dzi­siaj w II nie­dzie­lę mie­sią­ca taca zbie­ra­na pod­czas mszy świę­tych prze­zna­czo­na będzie na fun­dusz remon­to­wy. Trwa remont gene­ral­ny ple­ba­nii. Dzię­ku­je­my ser­decz­nie wszyst­kim za wspie­ra­nie tych prac modli­twą i ofia­ra­mi mate­rial­ny­mi. Ofia­ry na fun­dusz remon­to­wy moż­na rów­nież skła­dać do pusz­ki z napi­sem „ofia­ra na kościół” lub bez­po­śred­nio na kon­to para­fial­ne, któ­re­go numer znaj­dzie­my na stro­nie inter­ne­to­wej parafii.

2 We wto­rek 15 sierp­nia Uro­czy­stość Wnie­bo­wzię­cia Naj­święt­szej Maryi Pan­ny. Msze świę­te według porząd­ku nie­dziel­ne­go. W tym dniu tra­dy­cyj­nie bło­go­sła­wi się zio­ła i kwia­ty. Kan­ce­la­ria para­fial­na nie będzie czynna.

3. W ponie­dzia­łek 14 sierp­nia przy­pa­da wspo­mnie­nie św. Mak­sy­mi­lia­na Marii Kol­be­go. W roku bie­żą­cym obcho­dzi­my stu­le­cie Rycer­stwa Nie­po­ka­la­nej i obja­wień Mat­ki Bożej w Fati­mie. Oba te wyda­rze­nia są ducho­we złą­czo­ne. Ostat­nie obja­wie­nie mia­ło miej­sce 13 paź­dzier­ni­ka, a trzy dni póź­niej powsta­ło w Rzy­mie Rycer­stwo Nie­po­ka­la­nej. To, o co pro­si­ła Mary­ja, reali­zo­wał św. Mak­sy­mi­lian i Rycer­stwo przez nie­go zało­żo­ne. Włą­cza­jąc się w to jubi­le­uszo­we świę­to­wa­nie w następ­ną nie­dzie­lę gościć będzie­my w naszej para­fii Ojców Fran­cisz­ka­nów z Nie­po­ka­la­no­wa z reli­kwia­mi św. Mak­sy­mi­lia­na Marii Kolbego. 

4. Legion Maryi orga­ni­zu­je we wrze­śniu dwie piel­grzym­ki: 2 wrze­śnia do Sank­tu­arium Reli­kwii Drze­wa Krzy­ża Świę­te­go na Świę­tym Krzy­żu i do Sank­tu­arium Mat­ki Bożej Ostro­bram­skiej w Skar­ży­sku Kamien­nej oraz 8 i 9 wrze­śnia na Jasną Górę — w ramach Ogól­no­pol­skiej Piel­grzym­ki Legio­nu Maryi. Dokład­ne infor­ma­cje i zapi­sy w kio­sku parafialnym.

4. W ostat­nim tygo­dniu zmar­ła nasza Para­fian­ka: śp. Sta­ni­sła­wa Hali­na Kra­jew­ska l. 79.