XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA — 06.08.2017

  1. Dzi­siaj I nie­dzie­la mie­sią­ca. Przed kościo­łem wolon­ta­riusz­ki Para­fial­ne­go Oddzia­łu Cari­tas zbie­ra­ją pie­nią­dze na bied­nych naszej para­fii. Za tydzień ofia­ry z tacy prze­zna­czo­ne będą na para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy. Bar­dzo dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy wspie­ra­ją pra­ce remon­to­we mate­rial­nie i duchowo.
  2. Wie­czo­rem z racji I nie­dzie­li mie­sią­ca nabo­żeń­stwo eucha­ry­stycz­ne o g. 19:00.
  3. Jutro o 18:00 wypo­min­ki, msza św. w inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach o g. 18:30.
  4. Legion Maryi orga­ni­zu­je we wrze­śniu dwie piel­grzym­ki: 2 wrze­śnia — do Sank­tu­arium Reli­kwii Drze­wa Krzy­ża Świę­te­go na Świę­tym Krzy­żu i Sank­tu­arium Mat­ki Bożej Ostro­bram­skiej w Skar­ży­sku Kamien­nej oraz 8 i 9 wrze­śnia na Jasną Górę — w ramach Ogól­no­pol­skiej Piel­grzym­ki Legio­nu Maryi. W pro­gra­mie piel­grzym­ki: Apel Jasno­gór­ski, noc­ne czu­wa­nie, Dro­ga Krzy­żo­wa i uro­czy­sta msza św. pod prze­wod­nic­twem bpa Roma­na Mar­cin­kow­skie­go, opie­ku­na Legio­nu z ramie­nia Epi­sko­pa­tu Pol­ski. Zapew­nia­my dla chęt­nych miej­sce w Domu Piel­grzy­ma. Dokład­ne infor­ma­cje i zapi­sy w kio­sku parafialnym.
  5. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: Hali­na Ele­ono­ra Rogo­ziń­ska l. 97, Hen­ry­ka Szy­mań­ska l. 88, Jani­na Broc­ka l. 79.