XX NIEDZIELA ZWYKŁA — 20.08.2017

 1. Komu­ni­kat Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski:

  “Dro­dzy Bra­cia i Sio­stry 8 wrze­śnia 2017 r. przy­pa­da 300. rocz­ni­ca koro­na­cji Cudow­ne­go Obra­zu Mat­ki Bożej Czę­sto­chow­skiej. Nało­że­nie papie­skich koron na wize­ru­nek Bogu­ro­dzi­cy dopeł­ni­ło nie­ja­ko ślu­bów zło­żo­nych przez kró­la Jana Kazi­mie­rza, któ­ry po obro­nie Jasnej Góry przed Szwe­da­mi, 1 kwiet­nia 1656 r. obrał Naj­święt­szą Dzie­wi­cę Kró­lo­wą i Patron­ką Kró­le­stwa Pol­skie­go. Uro­czy­stość koro­na­cyj­na w 1717 r. zjed­no­czy­ła na Jasnej Górze Pola­ków, sta­jąc się ogól­no­na­ro­do­wą mani­fe­sta­cją wia­ry. Ten akt uzna­ją­cy Mary­ję za Kró­lo­wą Pol­ski był punk­tem odnie­sie­nia w wie­lu, nie­rzad­ko trud­nych momen­tach pol­skiej histo­rii. Jasna Góra sta­ła się Ducho­wą Sto­li­cą Pol­ski i celem licz­nych piel­grzy­mek, a tym samym źró­dłem odno­wy życia zarów­no w wymia­rze indy­wi­du­al­nym, jak i spo­łecz­nym. Ojco­wie Pau­li­ni wraz z Paste­rza­mi Kościo­ła w Pol­sce, w Roku Jubi­le­uszu koro­na­cji Cudow­ne­go Obra­zu, zapra­sza­ją do dzięk­czy­nie­nia Bogu za przy­mie­rze z Kró­lo­wą Pol­ski. Głów­ne obcho­dy jubi­le­uszo­we odbę­dą się na Jasnej Górze 26 sierp­nia 2017 r. w uro­czy­stość Mat­ki Bożej Czę­sto­chow­skiej. Jubi­le­usz 300-lecia koro­na­cji posia­da przede wszyst­kim wymiar ducho­wy, dla­te­go pra­gnie­my zachę­cić do włą­cze­nia się w „Żywą Koro­nę Maryi”. Ini­cja­ty­wie tej przy­świe­ca idea, aby oso­bi­ste życie kształ­to­wać według zasad Ewan­ge­lii, jako urze­czy­wist­nie­nie odda­nia się Mat­ce Bożej, któ­re­go wyra­zem są zło­te koro­ny na Jej skro­ni.”

 2. Apel Prze­wod­ni­czą­ce­go KEP Arcy­bi­sku­pa Sta­ni­sła­wa Gądeckiego: 

  „W nawią­za­niu do wia­do­mo­ści jakie napły­wa­ją z miej­sco­wo­ści znisz­czo­nych przez nawał­ni­ce dnia 11 sierp­nia br., skła­dam moje kon­do­len­cje wszyst­kim, któ­rzy prze­ży­wa­ją dotkli­wą stra­tę swo­ich bli­skich. Sło­wa mojej soli­dar­no­ści i zapew­nie­nia o modli­twie kie­ru­ję rów­nież do tych poszko­do­wa­nych, któ­rzy ucier­pie­li i ponie­śli dotkli­we szko­dy mate­rial­ne. Zwra­cam się z ape­lem do wszyst­kich Pola­ków, pro­sząc o wspar­cie dla dotknię­tych skut­ka­mi nawał­nic. Pro­szę tak o modli­twę, jak i pomoc mate­rial­ną, któ­rej moż­na udzie­lić w ramach akcji orga­ni­zo­wa­nej przez Cari­tas Polska.

  Numer kon­ta, gdzie moż­na wpła­cać pie­nią­dze, jest wywie­szo­ny na tabli­cy ogło­szeń w kruch­cie kościo­ła oraz poda­ny na stro­nie inter­ne­to­wej Archi­die­ce­zji War­szaw­skiej i Cari­tas Polska.

 3. Uru­cha­mia­my ankie­tę doty­czą­cą godzin mszy świę­tych w naszym koście­le. Naszym pra­gnie­niem jest umoż­li­wie­nie jak naj­licz­niej­sze­go udzia­łu wier­nych w mszach świę­tych, zarów­no w nie­dzie­le, jak i w dni powsze­dnie, dla­te­go szu­ka­my odpo­wie­dzi na pyta­nie, jakie godzi­ny były­by naj­bar­dziej odpo­wied­nie, czy gra­fik obo­wią­zu­ją­cy obec­nie w waka­cje był­by korzyst­niej­szy rów­nież w cią­gu całe­go roku. Cho­dzi tu głów­nie o godzi­ny poran­nych mszy świę­tych w dni powsze­dnie (6:30 czy 7:00, 8:00 lub inne) oraz mszy popo­łu­dnio­wych w nie­dzie­lę (16:00 czy 20:00 lub inne). Będzie­my wdzięcz­ni za prze­ka­za­nie nam takich infor­ma­cji poprzez wrzu­ce­nie kart­ki do skrzyn­ki z napi­sem Ankie­ta przy ołta­rzu Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomocy.

 4. Gru­pa o. Pio zapra­sza wszyst­kich czci­cie­li św. O. Pio 23 sierp­nia na Róża­niec o godz. 17:00 oraz Mszę św. na godz. 17:30. Apo­sto­lat Maryj­ny zapra­sza na Mszę św. 26 sierp­nia o g. 17:30 i na spo­tka­nie w nie­dzie­lę 27 sierp­nia po mszy św. o g. 11:30.

 5. Są jesz­cze wol­ne miej­sca na piel­grzym­kę orga­ni­zo­wa­ną 2 wrze­śnia przez Legion Maryi na Świę­ty Krzyż i Skar­ży­ska Kamien­nej. Dokład­ne infor­ma­cje i zapi­sy w kio­sku parafialnym.

 6. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: Jerzy Marian Maro­szek l. 79, Marek Romu­ald Kabat l. 86, Euge­niusz Czar­nu­la l. 95, Anna Alek­san­dra Zgiep l. 89, Bar­ba­ra Danu­ta Cho­dzeń l. 86, Hele­na Para­dow­ska l. 83