XVI NIEDZIELA ZWYKŁA — 19.07.2020

  1. Przy­po­mi­na­my, że obec­nie nie ma już ogra­ni­czeń ilo­ścio­wych dla wier­nych prze­by­wa­ją­cych w koście­le, nale­ży jedy­nie zakry­wać usta i nos masecz­ką, zasa­da ta obo­wią­zu­je rów­nież uczest­ni­ków litur­gii przed kościo­łem oraz oso­by spo­wia­da­ją­ce się w kon­fe­sjo­na­le, zale­ca­ne jest przyj­mo­wa­nie Komu­nii św. na rękę. Komu­nii świę­tej udzie­la­my według nastę­pu­ją­cej zasa­dy: na środ­ku kościo­ła tyl­ko na rękę, po bokach rów­nież dla osób przyj­mu­ją­cych do ust; jeśli jest jeden ksiądz w pierw­szej kolej­no­ści udzie­la­na jest Komu­nia św. oso­bom przyj­mu­ją­cym na rękę. Aby przy­jąć god­nie Komu­nię św. na rękę nale­ży poło­żyć jed­ną dłoń na dru­giej krzy­żu­jąc je, pod­nieść wypro­sto­wa­ne dło­nie na wyso­kość ser­ca, ksiądz lub sza­farz kła­dzie Cia­ło Chry­stu­sa na naszej gór­nej dło­ni, następ­nie my dru­gą dło­nią, któ­ra jest pod spodem bie­rze­my Cia­ło Chry­stu­sa i prze­no­si­my je do ust. 

  2. Apo­sto­lat Maryj­ny orga­ni­zu­je 25 lip­ca piel­grzym­kę do Czę­sto­cho­wy. Zapi­sy u p. Anny Tryc oraz w skle­pi­ku parafialnym

  3. Gru­pa czci­cie­li św. Ojca Pio zapra­sza w czwar­tek 23 lip­ca na Róza­niec o g. 17:00 i mszę św. o g. 17:30. Na ołta­rzu św. Anto­nie­go moż­na skła­dać inten­cje, w któ­rych gru­pa będzie się modlić przez naj­bliż­szy mie­siąc za wsta­wien­nic­twem św. o. Pio.

  4. W sobo­tę 25 lip­ca w świę­to św. Jaku­ba Apo­sto­ła obcho­dzi imie­ni­ny ks. Gia­co­mo Calo­re. Msza świę­ta w inten­cji Sole­ni­zan­ta o g. 17:30, jed­nak życze­nia zło­ży­my księ­dzu Gia­co­mo dopie­ro po Jego powro­cie z urlopu.

  5. W tym samym dniu przy­pa­da wspo­mnie­nie św. Krzysz­to­fa – Patro­na kie­row­ców. Z tej racji w następ­ną nie­dzie­lę po mszach świę­tych o g. 10:00, 11:30 i 19:00 będzie mia­ło miej­sce bło­go­sła­wień­stwo pojaz­dów mecha­nicz­nych.

  6. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Zofia Jani­na Maj­chrzak l. 89; Witold Adam Stad­nic­ki l. 70.