XVI NIEDZIELA ZWYKŁA — 17.07.2022

  1. Przy­po­mi­na­my, że w waka­cje zmie­nił się gra­fik mszy świę­tych: w nie­dzie­le nie ma mszy z udzia­łem dzie­ci o g. 11:15 w dol­nym koście­le, w dni powsze­dnie zamiast mszy św. o g. 6:30 i 8:00 jest jed­na msza rano o g. 7:00. Moż­li­wość spo­wie­dzi rano tyl­ko przed mszą świę­tą. Pozo­sta­łe msze świę­te bez zmian. Ado­ra­cje Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w piąt­ki odby­wa­ją się rano od g. 7:30 do 9:30. W waka­cje nie ma Koron­ki do Boże­go Miło­sier­dzia o g. 15:00. Kan­ce­la­ria para­fial­na jest czyn­na od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach 16:00 – 17:30.

  2. W następ­ny ponie­dzia­łek 25 lip­ca przy­pa­da wspo­mnie­nie św. Krzysz­to­fa – patro­na kie­row­ców. Z tej oka­zji tra­dy­cyj­ne bło­go­sła­wień­stwo pojaz­dów mecha­nicz­nych odbę­dzie się w wigi­lię świę­ta w nie­dzie­lę 24 lip­ca po mszach o g. 10:00, 11:30 i 17:00.

  3. W następ­ną nie­dzie­lę będzie­my gościć w naszej para­fii ks. Jac­ka Krze­mie­nia – kape­la­na Kato­lic­kiej Wspól­no­ty Chleb Życia, któ­ra pro­wa­dzi dom dla osób bez­dom­nych „Beta­nia” przy ul. Łopu­szań­skiej 17. Po mszach św. zbie­ra­ne będą ofia­ry na potrze­by fundacji.

  4. Zachę­ca­my do udzia­łu w piel­grzym­kach wyru­sza­ją­cych w sierp­niu z War­sza­wy na Jasną Górę. Infor­ma­cje o zapi­sach znaj­du­ją się na pla­ka­tach w kruch­cie kościo­ła. Legion Maryi zapra­sza chęt­nych para­fian na piel­grzym­kę do Czę­sto­cho­wy w dniach 9 – 10 wrze­śnia. W ramach piel­grzym­ki prze­wi­dzia­ne jest cało­noc­ne czu­wa­nie w Kapli­cy Cudow­ne­go Obra­zu Mat­ki Bożej, Dro­ga Krzy­żo­wa i uro­czy­sta Msza św. na Szczy­cie. Infor­ma­cje i zapi­sy w kan­ce­la­rii parafialnej.

  5. Na naj­bliż­sze dni mamy jesz­cze wol­ne inten­cje mszalne.

  6. Przy­po­mi­na­my, że latem mimo upa­łów wier­ni nawie­dza­ją­cy kościo­ły zobo­wią­za­ni są do god­ne­go stro­ju, zwłasz­cza odpo­wied­nie­go zakry­wa­nia nóg i ramion. Nale­ży poin­for­mo­wać o tym rów­nież oso­by nie­wie­rzą­ce, szcze­gól­nie zapra­sza­jąc je na chrzty i ślu­by w kościele.

  7. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Danu­ta Wtu­lich-Figacz l. 70, Jan Kosie­radz­ki l. 68, Piotr Jerzy Lipiń­ski l. 58, Edward Anto­ni Inglik l. 80.