XVI NIEDZIELA ZWYKŁA — 23.07.2017

  1. W dniu dzi­siej­szym gości­my w naszej para­fii ks. Mar­ka Bole­wic­kie­go, ojca duchow­ne­go Misyj­ne­go Semi­na­rium „Redemp­to­ris Mater” w Kijo­wie. Pra­gnie­my wes­przeć go modli­tew­nie i finan­so­wo. W związ­ku z tym ks. Marek po każ­dej mszy będzie zbie­rał na potrze­by misji przed Kościołem.
  2. Gru­pa Modli­tew­na św. o. Pio zapra­sza na róża­niec o godz. 17:30, któ­ry będzie odma­wia­ny w kapli­cy patro­nów para­fii i na mszę św. o g. 18:00.
  3. Za tydzień w nie­dzie­lę z oka­zji wspo­mnie­nia św. Krzysz­to­fa będzie­my poświę­cać pojaz­dy po mszy św. o godz. 11:30 i po 18:30.
  4. Skle­pik para­fial­ny wzna­wia dzia­łal­ność od 30 lip­ca. Będą do odbio­ru mie­sięcz­ni­ki “Ore­mus”.
  5. Punkt kon­sul­ta­cyj­ny „SOS alko­hol” dzia­ła­ją­cy przy naszej para­fii pro­wa­dzo­ny przez Sto­wa­rzy­sze­nie Rodzin Abs­ty­nenc­kich „Źró­dło” jest otwar­ty w II i IV wto­rek mie­sią­ca w pod­zie­miach domu para­fial­ne­go w godzi­nach od 17 do 19 (w mie­sią­cach letnich).
  6. W sierp­niu są dodat­ko­we wol­ne inten­cje mszy świętych.
  7. Wspól­no­ta mło­dzie­żo­wa 10 Słów Abyś Żył, któ­rą pro­wa­dzi ks. Rober­to Rinal­do po raz ostat­ni spo­tka się w koście­le we wto­rek o g. 19:30. W sierp­niu będzie prze­rwa. Spo­tka­nia będą kon­ty­nu­owa­ne od wtor­ku 12 wrze­śnia 2017 r.
  8. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li para­fia­nie: Adrian Domań­ski l. 20, Dariusz Krzysz­tof Pie­kar­czyk l. 56.