XVI NIEDZIELA ZWYKŁA — 23.07.2023

  1. Przy­po­mi­na­my, że w waka­cje nie ma mszy z udzia­łem dzie­ci o g. 11:15 w dol­nym koście­le, a w dni powsze­dnie jest jed­na msza rano o g. 7:00. Spo­wiedź rano 15 minut przed mszą świę­tą. Kan­ce­la­ria para­fial­na w lip­cu i sierp­niu jest czyn­na od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach 16:00 – 17:30.

  2. Orga­ni­zu­je­my piel­grzym­kę auto­ka­ro­wą jed­no­dnio­wą na beaty­fi­ka­cję Rodzi­ny Ulmów, któ­ra odbę­dzie się w Mar­ko­wej 10 wrze­śnia. Zapi­sy w kan­ce­la­rii para­fial­nej. Koszt 120 zł.

  3. Gru­pa Modli­tew­na Św. O. Pio zapra­sza dzi­siaj na Róża­niec o 16:30 i Mszę św. o godz. 17:00. Przy ołta­rzu św. Anto­nie­go wysta­wio­ny jest koszy­czek na inten­cje do św. O. Pio, w któ­rych gru­pa będzie modli­ła się przez kolej­ny mie­siąc. Legion Maryi zapra­sza w piąt­ki na g. 15:00 na Koron­kę do Miło­sier­dzia Boże­go w inten­cji poko­ju w Ukra­inie i na całym świecie.

  4. We wto­rek 25.07 przy­pa­da wspo­mnie­nia Św. Krzysz­to­fa patro­na kie­row­ców, z tej oka­zji tra­dy­cyj­ne bło­go­sła­wień­stwo pojaz­dów mecha­nicz­nych odbę­dzie się w następ­ną nie­dzie­lę 30 lip­ca po Mszach Świę­tych o 10.00, 11.30 i 17.00.

  5. W następ­ną nie­dzie­lę 30 lip­ca na Mszę Świę­tą o godz. 13.00 poże­gna­my nasze­go wika­riu­sza księ­dza Sła­wo­mi­ra Star­kow­skie­go któ­re­go Ks. Kar­dy­nał Kazi­mierz Nycz mia­no­wał wika­riu­szem Para­fii Św. Jana Chrzci­cie­la w War­sza­wie na Sta­rym Mie­ście. Ks. Kar­dy­nał mia­no­wał nowym wika­riu­szem naszej para­fii księ­dza Micha­ła Kale­tę, któ­re­go powi­ta­my w nie­dzie­lę 27 sierpnia

  6. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: ś.p.: + Sta­ni­sła­wa Gaw­dzik l.93, +Hali­na Maria Maj­chrzak l.84, +Sta­ni­sła­wa Dziu­biń­ska l. 93. +Elż­bie­ta Kry­sty­na Sob­czyk l.63.