XVII NIEDZIELA ZWYKŁA — 24.07.2022

Wyłączone

1.Dzisiaj z oka­zji wspo­mnie­nia św. Krzysz­to­fa, bło­go­sła­wień­stwo pojaz­dów mecha­nicz­nych odbę­dzie się po Mszach o g. 10:00, 11:30 i 17:00.

2. Dzi­siaj gości­my w naszej para­fii ks. Jac­ka Krze­mie­nia – kape­la­na Kato­lic­kiej Wspól­no­ty Chleb Życia, któ­ra pro­wa­dzi dom dla osób bez­dom­nych „Beta­nia” przy ul. Łopu­szań­skiej 17. Po mszach św. zbie­ra­ne będą ofia­ry na potrze­by fundacji.

3. Zachę­ca­my do udzia­łu w piel­grzym­kach pie­szych do Czę­sto­cho­wy. Szcze­gól­nie zapra­sza­my do gru­py Poma­rań­czo­wej, w któ­rej idzie ks. Sła­wo­mir. Wyru­sza­my 5 sierp­nia z kościo­ła św. Anny na Sta­rym Mie­ście. Infor­ma­cje o zapi­sach znaj­du­ją się na pla­ka­tach w kruch­cie kościoła.

4. Legion Maryi zapra­sza chęt­nych para­fian na piel­grzym­kę auto­ka­ro­wą do Czę­sto­cho­wy w dniach 9 – 10 wrze­śnia. W ramach piel­grzym­ki prze­wi­dzia­ne jest cało­noc­ne czu­wa­nie w Kapli­cy Cudow­ne­go Obra­zu Mat­ki Bożej, Dro­ga Krzy­żo­wa i uro­czy­sta Msza św. na Szczy­cie. Infor­ma­cje i zapi­sy w kan­ce­la­rii parafialnej.

5. Przy­po­mi­na­my, że latem mimo upa­łów wier­ni nawie­dza­ją­cy kościo­ły zobo­wią­za­ni są do god­ne­go stro­ju, zwłasz­cza odpo­wied­nie­go zakry­wa­nia nóg i ramion. Nale­ży poin­for­mo­wać o tym rów­nież oso­by nie­wie­rzą­ce, szcze­gól­nie zapra­sza­jąc je na chrzty i ślu­by w kościele.

6. Zbli­ża się 78 rocz­ni­ca wybu­chu Powsta­nia War­szaw­skie­go, zadbaj­my by przez modli­twę, wywie­sze­nie fla­gi bia­ło-czer­wo­nej oddać 1 Sierp­nia cześć i chwa­łę Bohaterom.

7. W ostat­nim tygo­dniu zmarł nasz Para­fia­nin Śp. Tade­usz Brandt l. 69