XVII NIEDZIELA ZWYKŁA — 26.07.2020

  1. W naj­bliż­szą sobo­tę 1 sierp­nia przy­pa­da 76. Rocz­ni­ca wybu­chu Powsta­nia War­szaw­skie­go. Uro­czy­sto­ści upa­mięt­nia­ją­ce wal­ki Powstań­ców War­szaw­skich w naszej dziel­ni­cy odbę­dą się tra­dy­cyj­nie przy pomni­ku-kaplicz­ce Bazy Lot­ni­czej „Łuży­ce” u zbie­gu ul. Żwir­ki i Wigu­ry i Komi­te­tu Obro­ny Robot­ni­ków (daw­niej 17 Stycz­nia). Począ­tek o g. 11:00. Ser­decz­nie zapra­sza­my do uczcze­nia pamię­ci Powstań­ców i wszyst­kich miesz­kań­ców nasze­go miasta.

  2. Skle­pik para­fial­ny orga­ni­zu­je dziś wyprze­daż ksią­żek i dewo­cjo­na­liów. Zapra­sza­my do sko­rzy­sta­nia z oka­zji zaopa­trze­nia się w lek­tu­rę reli­gij­ną w dobrej cenie.

  3. Koło Radia Mary­ja zapra­sza w I sobo­tę sierp­nia na Mszę św. o g 7:00 i nabo­żeń­stwo w inten­cji wynagradzającej.

  4. Przy­po­mi­na­my, że w waka­cje w nie­dzie­le nie ma mszy św. z udzia­łem dzie­ci o g. 11:15. Pozo­sta­łe msze świę­te nie­dziel­ne bez zmian. W dni powsze­dnie odpra­wia­my rano tyl­ko jed­ną mszę św. o g. 7:00. Spo­wiedź 15 minut przed mszą świę­tą, czy­li od 6:45. Wie­czo­rem godzi­ny mszy świę­tych bez zmian. Obec­nie nie ma już ogra­ni­czeń ilo­ścio­wych dla wier­nych prze­by­wa­ją­cych w koście­le, nale­ży jedy­nie zakry­wać usta i nos masecz­ką, zasa­da ta obo­wią­zu­je rów­nież uczest­ni­ków litur­gii przed kościo­łem oraz oso­by spo­wia­da­ją­ce się w kon­fe­sjo­na­le, zale­ca­ne jest przyj­mo­wa­nie Komu­nii św. na rękę. Komu­nii świę­tej udzie­la­my według nastę­pu­ją­cej zasa­dy: na środ­ku kościo­ła tyl­ko na rękę, po bokach rów­nież dla osób przyj­mu­ją­cych do ust; jeśli jest jeden ksiądz w pierw­szej kolej­no­ści udzie­la­na jest Komu­nia św. oso­bom przyj­mu­ją­cym na rękę.

  5. Kan­ce­la­ria para­fial­na pra­cu­je w waka­cje od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach od 16:00 do 17:30.

  6. Zgod­nie z zapo­wie­dzią dzi­siaj po mszach świę­tych o g. 10:00,11:30 i 19:00 nastą­pi obrzęd bło­go­sła­wień­stwa kie­row­ców i pojaz­dów mecha­nicz­nych. Po modli­twie w koście­le księ­ża będą pod­cho­dzić do samo­cho­dów zapar­ko­wa­nych wokół kościo­ła i na par­kin­gu przy ul. Saba­ły. Pro­si­my kie­row­ców, aby jedy­nie sta­li przy swo­ich autach. 

  7. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Zofia Jani­na Maj­chrzak l. 89, Witold Adam Stad­nic­ki l. 69