XVII NIEDZIELA ZWYKŁA — 30.07.2017

  1. Z oka­zji wspo­mnie­nia św. Krzysz­to­fa (w nie­dzie­lę) dzi­siaj będzie­my poświę­cać pojaz­dy po mszy św. o godz. 11:30 i po 18:00.
  2. W tym tygo­dniu przy­pa­da I pią­tek mie­sią­ca. Moż­na zgła­szać cho­ry­ch do przy­ję­cia sakra­men­tów w domu. Wysta­wie­nie Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w kapli­cy od 7:30 do 12:00. Moż­li­wo­ść spo­wie­dzi pod­czas mszy świę­ty­ch oraz wie­czo­rem od g. 17 do 19.
  3. Skle­pik para­fial­ny jest już ­czyn­ny. Są do odbio­ru OREMUSY.
  4. Zakoń­czył się kurs ewan­ge­li­za­cyj­ny 10 Słów Abyś Żył, któ­ry pro­wa­dził ks. Rober­to Rinal­do. Spo­tka­nia będą kon­ty­nu­owa­ne od wtor­ku 12 wrze­śnia 2017 r.
  5. W sierp­niu są dodat­ko­we wol­ne inten­cje na poran­ne msze święte.
  6. Wyru­sza pie­sza piel­grzym­ka na Jasną Górę orga­ni­zo­wa­na przez Kościół Aka­de­mic­ki św. Anny w War­sza­wie. Piel­grzym­ka trwa od 5 do 14 sierp­nia. Oso­by pra­gną­ce uczest­ni­czyć mogą zapi­sać się w kruż­gan­kach św. Anny, od 2 do 4 sierp­nia w godz. 9.00 – 19.30. Dodat­ko­we infor­ma­cje są umiesz­czo­ne w gablo­cie para­fial­nym przy wyj­ściu kościoła.
  7. Para­fia­nie zmar­li w ostat­nim tygo­dniu: śp. Jan Józef Jagny­ziak l. 69 i Danu­ta Zawi­sza l. 91.