XVII NIEDZIELA ZWYKŁA — 30.07.2023

  1. We wto­rek 1 sierp­nia przy­pa­da 79. Rocz­ni­ca wybu­chu Powsta­nia War­szaw­skie­go. Uro­czy­sto­ści upa­mięt­nia­ją­ce wal­ki Powstań­ców War­szaw­skich w naszej dziel­ni­cy odbę­dą się tra­dy­cyj­nie przy pomni­ku-kaplicz­ce Bazy Lot­ni­czej „Łuży­ce” u zbie­gu ul. Żwir­ki i Wigu­ry i Komi­te­tu Obro­ny Robot­ni­ków (daw­niej 17 Stycz­nia). Począ­tek o g. 11:00. Tego dnia o godz. 17.00 (tzw. Godzi­nie „W”) będą bić dzwo­ny wszyst­kich kościo­łów Archi­die­ce­zji War­szaw­skiej odda­jąc hołd pole­głym i żyją­cym Powstań­com oraz miesz­kań­com Stolicy.

  2. W pią­tek 4 sierp­nia na naszym Cmen­ta­rzu Para­fial­nym odbę­dzie się ofi­cjal­na uro­czy­stość odsło­nię­cia i poświę­ce­nia zre­wi­ta­li­zo­wa­ne­go pomni­ka upa­mięt­nia­ją­ce­go pole­głych w cza­sie Powsta­nia War­szaw­skie­go żoł­nie­rzy 7 PP AK „Gar­łuch” oraz innych pole­głych miesz­kań­ców nasze­go mia­sta. Uro­czy­stość roz­pocz­nie się o g. 10:00. Wezmą w niej udział przed­sta­wi­cie­le śro­do­wisk kom­ba­tanc­kich, władz samo­rzą­do­wych, szkół, a tak­że przed­sta­wi­ciel Kan­ce­la­rii Pre­mie­ra Rady Mini­strów – Fun­da­to­ra reno­wa­cji pomni­ka i Fun­da­cji „Nie zapo­mnij o nas”, z któ­rą Para­fia współ­pra­co­wa­ła przy rewi­ta­li­za­cji. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my Dar­czyń­com, a wszyst­kich Para­fian zapra­sza­my do udzia­łu w tej uroczystości.

  3. Na mszy św. o g. 13:00 żegna­my dzi­siaj ks. Sła­wo­mi­ra Star­kow­skie­go, któ­ry został mia­no­wa­ny wika­riu­szem para­fii archi­ka­te­dral­nej św. Jana Chrzci­cie­la na Sta­rym Mie­ście. Dzię­ku­je­my Księ­dzu Sław­ko­wi za czte­ro­let­nią pra­cę i za zaan­ga­żo­wa­nie w dusz­pa­ster­stwo naszej para­fii. Życzy­my wie­lu łask w nowym miej­scu pracy.

  4. Odpust Por­cjun­ku­li moż­na uzy­skać w śro­dę 2 sierp­nia w każ­dym koście­le para­fial­nym pod warun­kiem poboż­ne­go nawie­dze­nia kościo­ła i odmó­wie­nia w nim Modli­twy Pań­skiej oraz Wyzna­nia Wia­ry. Por­cjun­ku­la to ulu­bio­ny kościół św. Fran­cisz­ka, któ­ry wyre­mon­to­wał wła­sny­mi ręka­mi. Odpust Por­cjun­ku­li wypro­szo­ny przez św. Fran­cisz­ka i ogło­szo­ny 2 sierp­nia 1216 roku był zupeł­nie nową for­mą odpu­stu. „Bra­cia moi – mówił Fran­ci­szek – chcę was wszyst­kich wysłać do raju”. Zapra­sza­my do nawie­dze­nia i modli­twy w tym dniu w naszym kościele.

  5. Orga­ni­zu­je­my piel­grzym­kę auto­ka­ro­wą na beaty­fi­ka­cję Rodzi­ny Ulmów, któ­ra odbę­dzie się w Mar­ko­wej 10 wrze­śnia. Zapi­sy w kan­ce­la­rii para­fial­nej. Zachę­ca­my też do udzia­łu w piel­grzym­kach wyru­sza­ją­cych z War­sza­wy na Jasną Górę. Infor­ma­cje o zapi­sach są dostęp­ne na pla­ka­tach. Piel­grzy­mów pro­si­my o modli­twę w inten­cji naszej parafii.

  6. W tym tygo­dniu I pią­tek mie­sią­ca. Moż­li­wość spo­wie­dzi od g. 6:45 i pod­czas mszy poran­nej oraz od g. 17:00. Moż­na zgła­szać cho­rych do przy­ję­cia sakra­men­tów w domu. Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od godz. 15:00 do 17:30.

  7. W I sobo­tę mie­sią­ca Rodzi­na Radia Mary­ja zapra­sza na Mszę św. wyna­gra­dza­ją­cą Nie­po­ka­la­ne­mu Ser­cu NMP o godz. 7:00 i nabo­żeń­stwo pierwszo-sobotnie

  8. Zgod­nie z zapo­wie­dzią dzi­siaj po mszach świę­tych o g. 10:00, 11:30 i 17:00 odbę­dzie się przed kościo­łem bło­go­sła­wień­stwo pojaz­dów mecha­nicz­nych.

  9. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Geno­we­fa Jani­na Maj­dec­ka l. 87, Cze­sław Marian Jam­bor l. 83, Boże­na Han­na Cha­brow­ska l.66, Mał­go­rza­ta Ewa Kamiń­ska l. 56