XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA — 31.07.2016

  1. Dzi­siaj koń­czą się Świa­to­we Dni Mło­dzie­ży w Kra­ko­wie. Jeste­śmy wdzięcz­ni Bogu, że mogli­śmy gościć w naszej ojczyź­nie Papie­ża Fran­cisz­ka i piel­grzy­mów z całe­go świa­ta. Podróż­nych w dom przy­jąć – to jeden z uczyn­ków miło­sier­dzia. Nasza para­fia w ubie­głym tygo­dniu gości­ła gru­pę 45 Ekwa­dor­czy­ków i 140 Hisz­pa­nów. Jest nam miło prze­ka­zać wyra­zy ogrom­nej wdzięcz­no­ści od obu grup za ser­decz­ne przy­ję­cie z jakim się spo­tka­li. Dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy przy­ję­li piel­grzy­mów w swo­ich domach, wspie­ra­li Para­fię zarów­no modli­tew­nie, jak i mate­rial­nie w przy­go­to­wa­niu się na to wyda­rze­nie. W naszym koście­le odpra­wi­li Msze św. rów­nież mło­dzi ze Sta­nów Zjed­no­czo­nych i Włoch. W ten spo­sób mogli­śmy wszy­scy uczest­ni­czyć w tym świę­cie Kościo­ła jakim są Świa­to­we Dni Mło­dzie­ży. Zdję­cia z poby­tu zagra­nicz­nych gości w naszej para­fii moż­na obej­rzeć na para­fial­nej stro­nie inter­ne­to­wej: franciszek-okecie.pl
  1. Rek­to­rat Kościo­ła Aka­de­mic­kie­go św. Anny w War­sza­wie infor­mu­je, iż w dniach 2 – 4 sierp­nia przyj­mu­je zapi­sy na War­szaw­ską Aka­de­mic­ką Piel­grzym­kę Metro­po­li­tal­ną na Jasną Górę, któ­ra wyru­szy 5 sierp­nia. Infor­ma­cje na pla­ka­cie na tabli­cy ogłoszeń.
  2. W sierp­niu kiosk para­fial­ny będzie zamknię­ty, pro­si­my oso­by zama­wia­ją­ce mie­sięcz­nik Ore­mus o ode­bra­nie nume­rów sierp­nio­we­go i wrze­śnio­we­go. Tygo­dni­ki będzie moż­na naby­wać w zakrystii.
  1. W dniach 9 – 10 wrze­śnia Legion Maryi orga­ni­zu­je wyjazd na dorocz­ną ogól­no­pol­ską piel­grzym­kę Legio­nu na Jasną Górę. Tra­dy­cyj­nie w pro­gra­mie piel­grzym­ki będzie Apel Jasno­gór­ski, noc­ne czu­wa­nie, Dro­ga Krzy­żo­wa i Msza św. Infor­ma­cje i zapi­sy u p. Elż­bie­ty Kowal­czyk w kio­sku parafialnym.
  2. Jutro 72. Rocz­ni­ca Powsta­nia War­szaw­skie­go. Ofi­cjal­ne uro­czy­sto­ści z udzia­łem Władz Dziel­ni­cy Wło­chy m.st. War­sza­wy i Kom­ba­tan­tów — 1 sierp­nia o g. 11:00 przy pomni­ku – kaplicz­ce Bazy Lot­ni­czej Łuży­ce u zbie­gu ulic Żwir­ki i Wigu­ry i 17 Stycz­nia. Pamię­taj­my w modli­twie o żyją­cych i zmar­łych uczest­ni­kach Powsta­nia. W naszym koście­le będzie­my modlić się w inten­cji ofiar Powsta­nia na Mszy św. 1 sierp­nia o g. 17:30.
  3. Tra­dy­cyj­nie w mie­sią­cu sierp­niu Dusz­pa­ster­stwo Trzeź­wo­ści Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski ape­lu­je o abs­ty­nen­cję. Z tre­ścią ape­lu moż­na zapo­znać się na para­fial­nej stro­nie internetowej.
  4. W naj­bliż­szym tygo­dniu: w ponie­dzia­łek wspo­mnie­nie św. Alfon­sa Marii Ligu­orie­go; we wto­rek we wszyst­kich kościo­łach para­fial­nych moż­na uzy­skać odpust zupeł­ny „Por­cjun­ku­li” pod zwy­kły­mi warun­ka­mi, któ­ry­mi są: poboż­ne nawie­dze­nie kościo­ła, odmó­wie­nie Modli­twy Pań­skiejWyzna­nia Wia­ry — odpust zwią­za­ny jest z fran­cisz­kań­skim kościo­łem Mat­ki Bożej Aniel­skiej pod Asy­żem; w czwar­tek wspo­mnie­nie św. Jana Marii Vian­neya (ks. pro­boszcz pro­si o modli­twę w swo­jej inten­cji, ponie­waż jest to patron pro­bosz­czów); w pią­tek przy­pa­da I pią­tek mie­sią­ca, ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu do g. 12:00, moż­na też zgła­szać cho­rych do przy­ję­cia sakra­men­tów; w sobo­tę – świę­to Prze­mie­nie­nia Pańskiego.
  5. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: Hen­ryk Symon l. 80, Jani­na Tom­czyk l. 84, Bog­dan Krzy­ża­now­ski l. 72,