XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA — 01.08.2021

Wyłączone
  1. Dzi­siaj obcho­dzi­my 77 rocz­ni­cę wybu­chu Powsta­nia War­szaw­skie­go. Uro­czy­sto­ści są orga­ni­zo­wa­ne przez Urząd Dziel­ni­cy War­sza­wa Wło­chy o godz. 11.00 przy pomni­ku — kaplicz­ce (róg ul. Żwir­ki i Wigu­ry oraz ul. Komi­te­tu Obro­ny Robot­ni­ków. O godz. 17.00 tra­dy­cyj­nie usły­szy­my wycie syren i bicie dzwo­nów, zatrzy­maj­my się wte­dy, by uczcić pamięć Powstań­ców War­szaw­skich. W Ich inten­cji będzie Msza św o godz. 19.00.

  2. Dzi­siaj na Mszy św. o godz. 7.00 poże­gna­li­śmy s. Joachi­mę i s. Dawi­dę ze Zgro­ma­dze­nia Córek Bożej Miło­ści. Sio­stra Joachi­ma pra­co­wa­ła w naszej para­fii 36 lat w Para­fial­nym Zespo­le Cari­tas. Dzię­ku­je­my ser­decz­nie Sio­strze za wszel­kie dobro, któ­re Bóg zdzia­łał przez posłu­gę w naszej para­fii, życzy­my zasłu­żo­ne­go odpo­czyn­ku w nowym miej­scu w Woli Justow­skiej i dużo zdro­wia. Dzię­ku­je­my też s. Dawi­dzie, któ­ra była u nas rok, a teraz zosta­ła skie­ro­wa­na do pra­cy na Ukra­inie. Życzy­my Sio­strze Boże­go bło­go­sła­wień­stwa w tej nowej misji.

  3. Jutro moż­na zyskać odpust zupeł­ny Porcjunkuli.

  4. W dniach 5 — 14 sierp­nia z kościo­ła aka­de­mic­kie­go św. Anny na Sta­rym Mie­ście wyru­szy 41 War­szaw­ska Aka­de­mic­ka Piel­grzym­ka Metro­po­li­tal­na. Zapi­sy on-line na stro­nie wapm.waw.pl, nato­miast w dniach 6 – 14 sierp­nia z kościo­ła ojców Pau­li­nów przy ul. Dłu­giej wyru­szy War­szaw­ska Pie­sza Piel­grzym­ka. Szcze­gó­ły na plakatach.

  5. Jutro 1 ponie­dzia­łek mie­sią­ca. Zapra­sza­my na mszę św o godz. 18.30 za wszyst­kich zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach. Odczy­ta­ne zosta­ną o godz. 18.00.

  6. W tym tygo­dniu I pią­tek mie­sią­ca. Jest to świę­to Prze­mie­nia Pań­skie­go. Moż­li­wość spo­wie­dzi o 6.45 oraz od g. 17:00 do 19:00. Moż­na zgła­szać cho­rych do przy­ję­cia sakra­men­tów w domu.

  7. W I sobo­tę sierp­nia o godz. 7:00 odpra­wio­na będzie Msza św. wyna­gra­dza­ją­ca Nie­po­ka­la­ne­mu Ser­cu NMP a po niej nabo­żeń­stwo I‑sobotnie, na któ­re zapra­sza Rodzi­na Radia Mary­ja z naszej parafii.

  8. W dniach 10 – 11 wrze­śnia Legion Maryi orga­ni­zu­je piel­grzym­kę na Jasną Górę. Zapi­sy w kan­ce­la­rii parafialnej.

  9. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi para­fia­nie: Śp. Albi­na Lida Sumi­ga l. 82, Śp. Bożen­na Irma Rejent l. 74, śp. Maria Ewa Palusz­kie­wicz, Śp. Bar­ba­ra Zeno­na Liga­szew­ska-Łukaw­ska l. 64