XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA — 06.08.2023

Wyłączone
  1. W dzi­siej­sze Świę­to Prze­mie­nie­nia Pań­skie­go przy­pa­da rów­nież I nie­dzie­la mie­sią­ca, jak zawsze zapra­sza­my na nabo­żeń­stwo o g.18:00, któ­re jest oka­zją do oso­bi­stej modli­twy i ado­ra­cji Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu. Przy­po­mi­na­my, że moż­li­wość ado­ra­cji jest rów­nież w każ­dy pią­tek od g. 15:00 do 17:30.

  2. Orga­ni­zu­je­my piel­grzym­kę auto­ka­ro­wą na beaty­fi­ka­cję Rodzi­ny Ulmów, któ­ra odbę­dzie się w Mar­ko­wej 10 wrze­śnia. Zapi­sy w kan­ce­la­rii parafialnej.

  3. W I ponie­dzia­łek mie­sią­ca msza św. w inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach o g. 18:30. Pół godzi­ny przed mszą św. odczy­ty­wa­ne będą wypo­min­ki.

  4. Legion Maryi zapra­sza w każ­dy pią­tek na g. 15:00 na wspól­ną modli­twę Koron­ką do Boże­go Miło­sier­dzia w inten­cji naszej Ojczy­zny i poko­ju w Ukra­inie i na całym świecie.

  5. W ubie­głym tygo­dniu w ponie­dzia­łek mia­ło miej­sce wła­ma­nie do kościo­ła, zło­dzie­je wyła­ma­li szkla­ne drzwi, roz­bi­li głów­ną skar­bo­nę i pusz­kę przy ołta­rzu św. Anto­nie­go. Wła­ma­nie mia­ło miej­sce w cią­gu dnia. Choć jest to dla nas przy­kre doświad­cze­nie, to jed­nak chce­my posłusz­ni Jezu­so­wi modlić się rów­nież za naszych nieprzyjaciół.

  6. Przy­po­mi­na­my, że latem mimo upa­łów wier­ni nawie­dza­ją­cy kościo­ły zobo­wią­za­ni są do god­ne­go stro­ju, zwłasz­cza odpo­wied­nie­go zakry­wa­nia nóg i ramion. Nale­ży poin­for­mo­wać o tym rów­nież oso­by nie­wie­rzą­ce, gdy zapra­sza­my je na uro­czy­sto­ści rodzin­ne w kościele.

  7. W ostat­nim tygo­dniu zmar­ła nasza Para­fian­ka: śp. Iwo­na Wio­le­ta Kruk l. 46