XIX NIEDZIELA ZWYKŁA — 13.08.2023

Wyłączone
  1. Dzi­siaj II nie­dzie­la mie­sią­ca, taca prze­zna­czo­na jest na para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy. Zgod­nie z zapo­wie­dzią roz­po­czę­ły się pra­ce zabez­pie­cza­ją­ce i przy­go­to­waw­cze w ramach I eta­pu remon­tu dachu kościo­ła — część nad kapli­cą i zakry­stia­mi. Kapli­ca jest obec­nie wyłą­czo­na z użyt­ko­wa­nia wła­śnie ze wzglę­du na prze­cie­ka­ją­cy dach. Pra­ce remon­to­we obej­mą wymia­nę sta­re­go poszy­cia na nowe wraz z mon­ta­żem ter­mo­izo­la­cji i hydro­izo­la­cji dachu, ter­mo­izo­la­cji attyk i komi­nów, wymia­nę obró­bek bla­char­skich i odwad­nia­ją­cych oraz mon­taż nowe­go odgro­mie­nia. Pra­ce te wyma­ga­ją zwięk­sze­nia zaan­ga­żo­wa­nia finan­so­we­go para­fii. Szu­ka­jąc dodat­ko­wych fun­du­szy pod­ję­li­śmy decy­zję o roz­biór­ce i sprze­da­ży sta­rych gara­ży i maga­zy­nów bla­sza­nych, znaj­du­ją­cych się na pose­sji para­fial­nej od ul. Hyn­ka i pro­wa­dzi­my roz­mo­wy w celu wyna­ję­cia tego tere­nu pod par­king sąsied­nie­go hote­lu. Jed­no­cze­śnie nadal szu­ka­my dofi­nan­so­wa­nia z innych źró­deł, włącz­nie z Naro­do­wym Fun­du­szem Ochro­ny Śro­do­wi­ska i Gospo­dar­ki Wod­nej, roz­mo­wy te wcho­dzą w decy­du­ją­cą fazę, stąd nasza proś­ba o modli­twę w tej inten­cji. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my za wszel­kie ofia­ry skła­da­ne na tacę, wpła­ca­ne na kon­to para­fial­ne, czy skła­da­ne do skar­bon w kościele.

  2. We wto­rek 15 sierp­nia — Uro­czy­stość Wnie­bo­wzię­cia Naj­święt­szej Maryi Pan­ny. Msze świę­te według waka­cyj­ne­go porząd­ku nie­dziel­ne­go. W tym dniu tra­dy­cyj­nie bło­go­sła­wi się zio­ła i kwia­ty. Kan­ce­la­ria para­fial­na 14 i 15 sierp­nia (w ponie­dzia­łek i wto­rek) nie będzie czynna.

  3. Wspól­no­ta Żywe­go Różań­ca zapra­sza chęt­nych na piel­grzym­kę do Nie­po­ka­la­no­wa, któ­ra odbę­dzie się w pierw­szą sobo­tę mie­sią­ca 2 wrze­śnia. Wyjazd o g. 8:15 sprzed kościo­ła, powrót po połu­dniu. Zapi­sy w kan­ce­la­rii parafialnej.

  4. Legion Maryi zapra­sza w każ­dy pią­tek na g. 15:00 na wspól­ną modli­twę Koron­ką do Boże­go Miło­sier­dzia w inten­cji naszej Ojczy­zny i poko­ju w Ukra­inie i na całym świecie.

  5. W związ­ku z tra­gicz­ną powo­dzią w Sło­we­nii, z ini­cja­ty­wy Prze­wod­ni­czą­ce­go Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski abp. Sta­ni­sła­wa Gądec­kie­go Uro­czy­stość Wnie­bo­wzię­cia Naj­święt­szej Maryi Pan­ny 15 sierp­nia będzie Dniem Ogól­no­pol­skiej Soli­dar­no­ści ze Sło­we­nią, po każ­dej mszy św. przed kościo­ła­mi zbie­ra­ne będą ofia­ry, któ­re za pośred­nic­twem Cari­tas zosta­ną prze­ka­za­ne potrzebującym.

  6. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Tere­sa Aga­ta Nie­dzic­ka l. 96, Han­na Miro­sła­wa Wal­czak l. 66, Gra­ży­na Hali­na Komen­dec­ka l. 87