Pielgrzymi na ŚDM w naszej Parafii

IMG_5433W zeszłym tygo­dniu nasza para­fia przy­ję­ła w sumie czte­ry gru­py piel­grzy­mów uda­ją­cych się na Świa­to­we Dni Mło­dzie­ży. W nie­dzie­lę 24 lip­ca koło godzi­ny 12:00 przy­je­cha­ła gru­pa 48 Ekwa­dor­czy­ków. Póź­niej koło godzi­ny 17:00 w koście­le eucha­ry­stię odpra­wi­ła pięć­dzie­się­cio­oso­bo­wa gru­pa piel­grzy­mów z USA, któ­ra miesz­ka­ła na tere­nie naszej para­fii w hote­lu Mer­cu­re. Wie­czo­rem, o godzi­nie 20 piel­grzy­mi z Ekwa­do­ru odpra­wi­li eucha­ry­stię w dol­nym koście­le, po czym uda­li się na noc­leg w miesz­ka­niach para­fian (człon­ków wspól­not neo­ka­te­chu­me­nal­nych). Następ­ne­go dnia rano Ekwa­dor­czy­cy ruszy­li w dal­szą dro­gę do Kra­ko­wa, a kolej­na gru­pa przy­by­ła do para­fii 28 lip­ca. Tym razem była to stucz­ter­dzie­sto­oso­bo­wa gru­pa z Hisz­pa­nii. Wie­czo­rem oko­ło godzi­ny 20:00 odpra­wi­li eucha­ry­stię i uda­li się na noc­leg. Gości­ny udzie­li­li para­fia­nie. Następ­ne­go dnia rano Hisz­pa­nie wyru­szy­li do Kra­ko­wa, a po połu­dniu eucha­ry­stię odpra­wi­ła stu­oso­bo­wa gru­pa Wło­chów, któ­rzy rów­nież zatrzy­ma­li się na tere­nie naszej para­fii w hote­lu Mercure.

Poni­żej garść zdjęć ze wspól­nie prze­ży­wa­nych eucha­ry­stii w dol­nym kościele.