XXI NIEDZIELA ZWYKŁA 21.08.2016

Wyłączone
  1. W sierp­niu kiosk para­fial­ny jest zamknię­ty, tygo­dni­ki kato­lic­kie moż­na naby­wać w zakrystii
  2. W dniach 9 – 10 wrze­śnia Legion Maryi orga­ni­zu­je wyjazd na dorocz­ną ogól­no­pol­ską piel­grzym­kę Legio­nu na Jasną Górę. Tra­dy­cyj­nie w pro­gra­mie piel­grzym­ki będzie Apel Jasno­gór­ski, noc­ne czu­wa­nie, Dro­ga Krzy­żo­wa i Msza św. Infor­ma­cje i zapi­sy pod nume­rem tele­fo­nu poda­nym na tabli­cy infor­ma­cyj­nej Legionu.
  3. W tym tygo­dniu ks. Grze­gorz Nowa­czek i ks. Dariusz Nogań­ski od piąt­ku roz­pocz­ną pra­cę w nowych para­fiach, do któ­rych zosta­li skie­ro­wa­ni ogło­szo­ną w czerw­cu decy­zją ks. Kar­dy­na­ła Kazi­mie­rza Nycza. W naj­bliż­szy czwar­tek 25 sierp­nia na Mszy św. o g. 18:30 poże­gna­my ich uro­czy­ście dzię­ku­jąc za posłu­gę w naszej para­fii. Ser­decz­nie zapraszamy.
  4. W naj­bliż­szym tygo­dniu: w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie Naj­święt­szej Maryi Pan­ny Kró­lo­wej, w śro­dę – świę­to św. Bar­tło­mie­ja Apo­sto­ła, w pią­tek — Uro­czy­stość Naj­święt­szej Maryi Pan­ny Czę­sto­chow­skiej – Msze św. w tym dniu według porząd­ku powsze­dnie­go – z racji uro­czy­sto­ści nie ma postu. W sobo­tę – wspo­mnie­nie św. Moniki.
  5. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi para­fia­nie: Regi­na Rogal­ska, l. 61, Anie­la Jeło­wic­ka, l. 93, Karol Jasiń­ski, żył kil­ka godzin, Zbi­gniew Ossow­ski, l. 91, Tade­usz Tanach, l. 80