XXI NIEDZIELA ZWYKŁA — 21.08.2022

Wyłączone
  1. W pią­tek 26 sierp­nia przy­pa­da Uro­czy­stość Naj­święt­szej Maryi Pan­ny Czę­sto­chow­skiej. Msze świę­te w naszym koście­le według porząd­ku powszedniego.

  2. Kan­ce­la­ria para­fial­na pra­cu­je w waka­cje od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach 16:00 — 17:30.

  3. Gru­pa Modli­twy św. O. Pio zapra­sza we wto­rek 23 sierp­nia na Róża­niec o g. 17:00 i Mszę św. o g. 17:30. Przy ołta­rzu św. Anto­nie­go wysta­wio­ny jest koszy­czek na inten­cje do św. O. Pio, w któ­rych gru­pa będzie modli­ła się przez kolej­ny miesiąc.

  4. Spo­tka­nie Apo­sto­la­tu Maryj­ne­go w następ­ną nie­dzie­lę 28 sierp­nia po mszy św. o g. 11:30.

  5. Przy­po­mi­na­my, że latem mimo upa­łów wier­ni nawie­dza­ją­cy kościo­ły zobo­wią­za­ni są do god­ne­go stro­ju, zwłasz­cza odpo­wied­nie­go zakry­wa­nia nóg i ramion. Nale­ży poin­for­mo­wać o tym rów­nież oso­by nie­wie­rzą­ce, gdy zapra­sza­my je na uro­czy­sto­ści rodzin­ne w kościele.

  6. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Mie­czy­sław Jerzy Mate­jew­ski l. 80, Kazi­mierz Kry­siń­ski 90.