XXI niedziela zwykła — 23.08.2020

  1. Uro­czy­stość NMP Czę­sto­chow­skiej. Msze św jak w dzień powszedni.

  2. Wspo­mnie­nie Męczeń­stwa Św Jana Chrzci­cie­la — uro­czy­stość w naszej Archikatedrze.

  3. Przy­po­mi­na­my, że obec­nie licz­ba wier­nych prze­by­wa­ją­cych w koście­le nie jest limi­to­wa­na, nale­ży jedy­nie zakry­wać usta i nos masecz­ką, zasa­da ta obo­wią­zu­je rów­nież oso­by spo­wia­da­ją­ce się w kon­fe­sjo­na­le oraz uczest­ni­ków litur­gii przed kościo­łem, jeśli nie moż­na zacho­wać dystan­su 2 metrów, zale­ca­ne jest przyj­mo­wa­nie Komu­nii św. na rękę. Komu­nii świę­tej udzie­la­my na środ­ku kościo­ła tyl­ko na rękę, po bokach rów­nież dla osób przyj­mu­ją­cych do ust; w pierw­szej kolej­no­ści udzie­la­na jest Komu­nia św. oso­bom przyj­mu­ją­cym na rękę. Aby przy­jąć god­nie Komu­nię św. na rękę nale­ży poło­żyć jed­ną dłoń na dru­giej krzy­żu­jąc je, pod­nieść wypro­sto­wa­ne dło­nie na wyso­kość ser­ca, ksiądz lub sza­farz kła­dzie Cia­ło Chry­stu­sa na naszej gór­nej wypro­sto­wa­nej dło­ni, następ­nie my odcho­dząc krok na bok, dru­gą dło­nią, któ­ra jest pod spodem bie­rze­my Cia­ło Chry­stu­sa, prze­no­si­my je do ust i spo­ży­wa­my w obec­no­ści księdza.

  4. Legion Maryi orga­ni­zu­je 12 wrze­śnia piel­grzym­kę do Czę­sto­cho­wy. Infor­ma­cje i zapi­sy w kan­ce­la­rii parafialnej.