XXI NIEDZIELA ZWYKŁA — 26.08.2018

  1. Od dzi­siej­szej nie­dzie­li roz­po­czy­na pra­cę w naszej para­fii nowy wika­riusz – ks. Kazi­mierz Fieć­ko, któ­ry przy­cho­dzi do nas z sąsied­niej para­fii w Raszy­nie. Ser­decz­nie wita­my ks. Kazi­mie­rza i pole­ca­my modli­twie wszyst­kich Para­fian, aby słu­żąc naszej wspól­no­cie para­fial­nej mógł reali­zo­wać swo­je powo­ła­nie i roz­wi­jać cha­ry­zma­ty, któ­ry­mi Bóg Go obda­rzył, a w nas odna­leźć bra­ter­ską wspól­no­tę Kościoła.

  2. Dzi­siaj Uro­czy­stość Naj­święt­szej Maryi Pan­ny Czę­sto­chow­skiej – ostat­nia nie­dzie­la waka­cji. Od 1 wrze­śnia – czy­li od naj­bliż­szej sobo­ty wzno­wi­my cało­rocz­ny gra­fik mszy świę­tych, tzn. powró­cą w dni powsze­dnie msze świę­te poran­ne o g. 6:30 i 8:00 oraz msza św. nie­dziel­na z udzia­łem dzie­ci o g. 11:15 w dol­nym kościele.

  3. W naj­bliż­szą sobo­tę 1 wrze­śnia przy­pa­da 79. rocz­ni­ca wybu­chu II woj­ny świa­to­wej. Msza św. za pole­głych w latach 1939 – 45 odpra­wio­na zosta­nie w naszym koście­le o g. 17:30. Ser­decz­nie zapra­sza­my do wspól­nej modlitwy.

  4. Jak już infor­mo­wa­li­śmy 7 wrze­śnia w naszej para­fii będzie­my gościć reli­kwie Drze­wa Krzy­ża Świę­te­go, któ­rych uży­czy nam Sank­tu­arium Krzy­ża Świę­te­go na Świę­tym Krzy­żu, pro­wa­dzo­ne przez Misjo­na­rzy Obla­tów Maryi Nie­po­ka­la­nej. Dom zakon­ny Misjo­na­rzy Obla­tów na Ocho­cie przy ul. Lan­gie­wi­cza obcho­dzi w tym roku swo­je czter­dzie­sto­le­cie i poprzez pere­gry­na­cję reli­kwii w wybra­nych kościo­łach War­sza­wy Ojco­wie chcą wyra­zić swo­ją wdzięcz­ność Bogu za sta­ły pobyt i dzia­łal­ność w Sto­li­cy. Już dzi­siaj zapra­sza­my wszyst­kich na uro­czy­stą Mszę św. 7 wrze­śnia o g. 18:30, po któ­rej odbę­dzie się nabo­żeń­stwo z bło­go­sła­wień­stwem reli­kwia­mi i z moż­li­wo­ścią indy­wi­du­al­ne­go uca­ło­wa­nia reli­kwii.

  5. Legion Maryi orga­ni­zu­je 8 wrze­śnia dorocz­ną piel­grzym­kę na Jasną Górę. Infor­ma­cje nt. pro­gra­mu wyjaz­du i zapi­sy w skle­pi­ku parafialnym.

  6. Dzi­siaj spo­tka­nie Apo­sto­la­tu Maryj­ne­go po mszy św. o g. 11:30.

  7. W ostat­nim tygo­dniu zmarł nasz Para­fia­nin: śp. Leonard Józef Olek­siak l. 88