XXI NIEDZIELA ZWYKŁA — 27.08.2017

  1. Dzi­siej­sza nie­dzie­la jest ostat­nią, kie­dy msze świę­te spra­wu­je­my według porząd­ku waka­cyj­ne­go. Od piąt­ku — 1 wrze­śnia — wra­ca­my do zwy­kłe­go porząd­ku mszy świę­tych, tzn. wzna­wia­my w dni powsze­dnie msze św. poran­ne o g. 6:30 i 8:00, a w nie­dzie­le przy­wra­ca­my msze św. o g. 11:15 w dol­nym koście­le z udzia­łem dzie­ci oraz o g. 16:00. Nie będzie już mszy świę­tej o g. 20:00. Zachę­ca­my do udzia­łu w ankie­cie, doty­czą­cej godzin mszy świę­tych w naszym koście­le. Naszym pra­gnie­niem jest umoż­li­wie­nie jak naj­licz­niej­sze­go udzia­łu wier­nych w mszach świę­tych, zarów­no w nie­dzie­le, jak i w dni powsze­dnie, dla­te­go szu­ka­my odpo­wie­dzi na pyta­nie, jakie godzi­ny były­by naj­bar­dziej odpo­wied­nie, czy gra­fik obo­wią­zu­ją­cy obec­nie w waka­cje był­by korzyst­niej­szy rów­nież w cią­gu całe­go roku. Cho­dzi tu głów­nie o godzi­ny poran­nych mszy świę­tych w dni powsze­dnie (6:30 czy 7:00, 8:00 lub inne) oraz mszy popo­łu­dnio­wych w nie­dzie­lę (16:00 czy 20:00 lub inne). Będzie­my wdzięcz­ni za prze­ka­za­nie nam takich infor­ma­cji poprzez wrzu­ce­nie kart­ki do skrzyn­ki z napi­sem Ankie­ta przy ołta­rzu Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomocy.

  2. Przy­po­mi­na­my, że wspar­cia mate­rial­ne­go dla osób dotknię­tych skut­ka­mi nawał­nic w Pol­sce moż­na udzie­lić w ramach akcji orga­ni­zo­wa­nej przez Cari­tas Pol­ska. Numer kon­ta, gdzie moż­na wpła­cać pie­nią­dze, jest wywie­szo­ny na tabli­cy ogło­szeń w kruch­cie kościo­ła oraz poda­ny na stro­nie inter­ne­to­wej Archi­die­ce­zji War­szaw­skiej i Cari­tas Polska.

  3. Apo­sto­lat Maryj­ny zapra­sza na spo­tka­nie dzi­siaj po mszy św. o g. 11:30. W następ­ną nie­dzie­lę spo­tka­nie Gru­py Żywe­go Różań­ca o g. 15:30 w sali nad zakrystią.

  4. W naj­bliż­szy pią­tek 1 wrze­śnia przy­pa­da 78. rocz­ni­ca wybu­chu II woj­ny świa­to­wej. Msza św. za pole­głych w latach 1939 – 45 odpra­wio­na zosta­nie w naszym koście­le o g. 18:30. Ser­decz­nie zapra­sza­my do wspól­nej modli­twy. Jest to jed­no­cze­śnie I pią­tek mie­sią­ca. Po mszy św. o g. 8:00 Lita­nia do Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa i cało­dzien­ne wysta­wie­nie Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu. Moż­li­wość spo­wie­dzi pod­czas poran­nych mszy świę­tych oraz od g. 17:00 do 19:00. Moż­na zgła­szać cho­rych do przy­ję­cia sakra­men­tów w domu.

  5. W dniu roz­po­czę­cia roku szkol­ne­go – 4 wrze­śnia – msza św. dla nauczy­cie­li i uczniów o g. 17:30.

  6. W ostat­nim tygo­dniu zmarł nasz Para­fia­nin: Józef Więc­kow­ski, l. 84