XX NIEDZIELA ZWYKŁA — 20.08.2023

  1. W sobo­tę 26 sierp­nia przy­pa­da Uro­czy­stość Naj­święt­szej Maryi Pan­ny Czę­sto­chow­skiej. Msze świę­te w naszym koście­le według porząd­ku powszedniego.

  2. Kan­ce­la­ria para­fial­na pra­cu­je w waka­cje od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach 16:00 — 17:30.

  3. Gru­pa Modli­twy św. O. Pio zapra­sza w śro­dę 23 sierp­nia na Róża­niec o g. 17:00 i Mszę św. o g. 17:30. Przy ołta­rzu św. Anto­nie­go wysta­wio­ny jest koszy­czek na inten­cje do św. O. Pio, w któ­rych gru­pa będzie modli­ła się przez kolej­ny miesiąc.

  4. Legion Maryi zapra­sza w każ­dy pią­tek na g. 15:00 na wspól­ną modli­twę Koron­ką do Boże­go Miło­sier­dzia w inten­cji naszej Ojczy­zny i poko­ju w Ukra­inie i na całym świecie.

  5. Wspól­no­ta Żywe­go Różań­ca zapra­sza chęt­nych na piel­grzym­kę do Nie­po­ka­la­no­wa, któ­ra odbę­dzie się w pierw­szą sobo­tę mie­sią­ca 2 wrze­śnia. Wyjazd o g. 8:15 sprzed kościo­ła, powrót po połu­dniu. Zapi­sy w kan­ce­la­rii parafialnej.

  6. Przy­po­mi­na­my, że latem mimo upa­łów wier­ni nawie­dza­ją­cy kościo­ły zobo­wią­za­ni są do god­ne­go stro­ju, zwłasz­cza odpo­wied­nie­go zakry­wa­nia nóg i ramion. Nale­ży poin­for­mo­wać o tym rów­nież oso­by nie­wie­rzą­ce, gdy zapra­sza­my je na uro­czy­sto­ści rodzin­ne w kościele.

  7. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Sła­wo­mir Fran­ci­szek Szycht l. 87, Jadwi­ga Tere­sa Kwa­śniew­ska l. 90, Jacek Tade­usz Boru­ciń­ski l. 66, Krzysz­tof Mar­ce­li Kowal­ski l. 78, Ire­na Cegieł­ka l.69, Piotr Paweł Ściep­ko l. 53