XXI NIEDZIELA ZWYKŁA — 27.08.2023

  1. Od piąt­ku 1 wrze­śnia przy­wra­ca­my cało­rocz­ny gra­fik mszy świę­tych, tzn. msze świę­te poran­ne w dni powsze­dnie o g. 6:30 i 8:00 oraz mszę św. nie­dziel­ną z udzia­łem dzie­ci o g. 11:15 w dol­nym koście­le. Kan­ce­la­ria para­fial­na czyn­na będzie od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach od 16:00 do 17:30 oraz we wtor­ki i piąt­ki dodat­ko­wo przed połu­dniem od 11:00 do 13:00.

  2. W pią­tek 1 wrze­śnia przy­pa­da 84 rocz­ni­ca wybu­chu II woj­ny świa­to­wej. Msza św. w inten­cji pole­głych w obro­nie Ojczy­zny oraz za wszyst­kie ofia­ry tej woj­ny o
    g. 18:30.

  3. Legion Maryi zapra­sza w każ­dy pią­tek na godz. 15 do nasze­go kościo­ła na wspól­ną modli­twę Koron­ką do Boże­go Miło­sier­dzia w inten­cji naszej Ojczy­zny i poko­ju w Ukra­inie i świecie

  4. W tym tygo­dniu I pią­tek mie­sią­ca: moż­li­wość spo­wie­dzi rano w cza­sie mszy świę­tych oraz po połu­dniu od g. 17:00 do 19:00. Moż­na też zgła­szać cho­rych do przy­ję­cia sakra­men­tów w domu. O g. 15:00 Koron­ka do Boże­go Miłosierdzia.

  5. W I sobo­tę mie­sią­ca – 2 wrze­śnia — o g. 8:00 Msza św. wyna­gra­dza­ją­ca Nie­po­ka­la­ne­mu Ser­cu NMP a po niej nabo­żeń­stwo I‑sobotnie, na któ­re zapra­sza Rodzi­na Radia Mary­ja.

  6. Rów­nież w sobo­tę 2 wrze­śnia Wspól­no­ta Żywe­go Różań­ca zapra­sza na piel­grzym­kę auto­ka­ro­wą do Nie­po­ka­la­no­wa. Zosta­ły ostat­nie miej­sca. Wyjazd 8:15 spod kościo­ła, powrót po połu­dniu. W pla­nie cie­pły posi­łek. Zgło­sze­nia w kan­ce­la­rii, koszt 30 zł. Następ­ne­go dnia – w nie­dzie­lę 3 wrze­śnia wspól­no­ta zapra­sza na spo­tka­nie w sal­ce nad Zakry­stią o g. 15:30

  7. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: Kry­sty­na Maria Mał­kie­wicz l. 83, Wal­de­mar Sta­ni­sław Rojek l. 59, Ryszard Mie­czy­sław Wój­cik l. 69, Krzysz­tof Leszek Nowa­kow­ski l. 67, Maria Nol­bert l. 84, Gra­ży­na Elż­bie­ta Cupry­jak l. 71