XXII NIEDZIELA ZWYKŁA 28.08.2016

  1. Zgod­nie z ogło­szo­ną w czerw­cu decy­zją ks. Kar­dy­na­ła Kazi­mie­rza Nycza od piąt­ku roz­po­czę­li pra­cę w naszej para­fii nowi księ­ża wika­riu­sze: ks. Rober­to Rinal­do i ks. Mar­cin Sza­ta­nek. Ser­decz­nie ich wita­my i pole­ca­my modli­twie wszyst­kich Para­fian, aby mogli zna­leźć tutaj swój dom, reali­zo­wać swo­je powo­ła­nie, a w nas odna­leźć odda­ną wspól­no­tę parafialną.
  2. W dniach 9 – 10 wrze­śnia Legion Maryi orga­ni­zu­je wyjazd na dorocz­ną ogól­no­pol­ską piel­grzym­kę Legio­nu na Jasną Górę. Infor­ma­cje i zapi­sy pod nume­rem tele­fo­nu poda­nym na tabli­cy infor­ma­cyj­nej Legionu.
  3. W naj­bliż­szy czwar­tek 1 wrze­śnia — uro­czy­ste roz­po­czę­cie roku szkol­ne­go Mszą św. o g. 11:00 dla uczniów Zespo­łu Szkół im. Boha­te­rów Narwi­ku oraz pozo­sta­łych uczniów szkół śred­nich. W tym dniu przy­pa­da 77 rocz­ni­ca wybu­chu II woj­ny świa­to­wej. Pamię­taj­my w modli­twie o pole­głych w obro­nie Ojczy­zny. W tym tygo­dniu przy­pa­da też I Pią­tek mie­sią­ca Pro­si­my o zgła­sza­nie cho­rych do przy­ję­cia sakra­men­tów. W pią­tek moż­li­wo­ści spo­wie­dzi jak zwy­kle pod­czas mszy świę­tych oraz od g. 17:00 do 19:00. Cało­dzien­na ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu i Koron­ka do Miło­sier­dzia Boże­go o g. 15:00. Nie będzie Mszy św. o g. 15:00, nato­miast na g. 17:30. na Mszę św. zapra­sza­my dzie­ci szkół pod­sta­wo­wych i gim­na­zjum na roz­po­czę­cie roku szkolnego.
  4. Od naj­bliż­szej nie­dzie­li 4 wrze­śnia powra­ca­my do zwy­kłe­go porząd­ku spra­wo­wa­nia Mszy św. nie­dziel­nych, czy­li o g. 7:00, 8:30, 10:00, 11:15 w dol­nym koście­le z udzia­łem dzie­ci, 11:30, 13:00, 16:00 i 18:00 – dedy­ko­wa­nej szcze­gól­nie mło­dzie­ży. Nie będzie już Mszy św. o g. 20:00.
  5. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: Alek­san­dra Sita­rek, l. 88, Jolan­ta Ewa Góra l. 52, Libia Hen­ry­ka Tra­czyk, l. 76