XXII NIEDZIELA ZWYKŁA — 28.08.2022

  1. Od czwart­ku 1 wrze­śnia przy­wra­ca­my cało­rocz­ny gra­fik mszy świę­tych, tzn. msze świę­te poran­ne w dni powsze­dnie o g. 6:30 i 8:00 oraz mszę św. nie­dziel­ną z udzia­łem dzie­ci o g. 11:15 w dol­nym koście­le. Kan­ce­la­ria para­fial­na czyn­na będzie od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach od 16:00 do 17:30 oraz we wtor­ki i piąt­ki dodat­ko­wo przed połu­dniem od 11:00 do 13:00.

  2. W następ­na nie­dzie­lę 4 wrze­śnia odbę­dzie się zbiór­ka do puszek na dzie­ła cha­ry­ta­tyw­ne pro­wa­dzo­ne przez Para­fial­ny Zespół Caritas.

  3. Decy­zją Księ­dza Kar­dy­na­ła Kazi­mie­rza Nycza pra­cę dusz­pa­ster­ską w naszej para­fii zakoń­czył ks. Kamil Sta­wiń­ski i został skie­ro­wa­ny na urlop zdro­wot­ny. Życzy­my ks. Kami­lo­wi zdro­wia i pole­ca­my modli­twie wszyst­kich Parafian.

  4. W czwar­tek 1 wrze­śnia 83 rocz­ni­ca wybu­chu II woj­ny świa­to­wej. Msza św. w inten­cji pole­głych w obro­nie Ojczy­zny oraz za wszyst­kie ofia­ry tej woj­ny o g. 18:30.

  5. W tym tygo­dniu I pią­tek mie­sią­ca: moż­li­wość spo­wie­dzi rano w cza­sie mszy świę­tych oraz po połu­dniu od g. 17:00 do 19:00. Moż­na też zgła­szać cho­rych do przy­ję­cia sakra­men­tów w domu. Przez cały dzień ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu, zachę­ca­my do nawie­dza­nia kościo­ła i nawet krót­kiej modli­twy, gdyż czę­sto wysta­wio­ny Naj­święt­szy Sakra­ment nie jest ado­ro­wa­ny przez niko­go w pustym koście­le. O g. 15:00 Koron­ka do Boże­go Miłosierdzia.

  6. W I sobo­tę mie­sią­ca – 3 wrze­śnia — o g. 8:00 Msza św. wyna­gra­dza­ją­ca Nie­po­ka­la­ne­mu Ser­cu NMP a po niej nabo­żeń­stwo I‑sobotnie, na któ­re zapra­sza Rodzi­na Radia Mary­ja.

  7. Zapra­sza­my dzie­ci do gra­nia i śpie­wa­nia w scho­lii dzie­cię­cej „Zia­ren­ka”. Naj­bliż­sza pró­ba w pią­tek 2 wrze­śnia o g. 18:00 w koście­le dolnym.

  8. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Fran­ci­szek Herok l. 91, Elż­bie­ta Jadwi­ga Osiec­ka l. 74, Leszek Szcze­pan Szczę­sny l. 85