XXII NIEDZIELA ZWYKŁA — 29.08.2021

  1. W minio­nym tygo­dniu roz­po­czął pra­cę dusz­pa­ster­ską w naszej para­fii ks. Kamil Sta­wiń­ski – neo­pre­zbi­ter. Ser­decz­nie wita­my Księ­dza i pole­ca­my modli­twie wszyst­kich Para­fian, aby słu­żąc naszej wspól­no­cie para­fial­nej mógł reali­zo­wać swo­je powo­ła­nie i roz­wi­jać cha­ry­zma­ty, któ­ry­mi Go Bóg obda­rzył, a w nas odna­leźć bra­ter­ską wspól­no­tę Kościoła.

  2. W następ­na nie­dzie­lę 5 wrze­śnia zbiór­ka do puszek na rzecz uchodź­ców z Afga­ni­sta­nu, dla któ­rych Cari­tas orga­ni­zu­je pomoc na tere­nie nasze­go kraju.

  3. Od 1 wrze­śnia przy­wra­ca­my cało­rocz­ny gra­fik mszy świę­tych, tzn. msze świę­te poran­ne w dni powsze­dnie o g. 6:30 i 8:00 oraz mszę św. nie­dziel­ną z udzia­łem dzie­ci o g. 11:15 w dol­nym koście­le. Kan­ce­la­ria para­fial­na czyn­na będzie od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach od 16 do 17:30 oraz we wtor­ki i piąt­ki dodat­ko­wo przed połu­dniem od 11 do 13.

  4. W tym tygo­dniu I pią­tek mie­sią­ca: moż­li­wość spo­wie­dzi rano w cza­sie mszy świę­tych oraz po połu­dniu od g. 17 do 19. Moż­na też zgła­szać cho­rych do przy­ję­cia sakra­men­tów w domu. Przez cały dzień ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu, zachę­ca­my do nawie­dza­nia kościo­ła i nawet krót­kiej modli­twy, gdyż czę­sto wysta­wio­ny Naj­święt­szy Sakra­ment nie jest ado­ro­wa­ny przez niko­go w pustym koście­le. W I sobo­tę mie­sią­ca – 4 wrze­śnia — o g. 8:00 Msza św. wyna­gra­dza­ją­ca Nie­po­ka­la­ne­mu Ser­cu NMP a po niej nabo­żeń­stwo I‑sobotnie, na któ­re zapra­sza Rodzi­na Radia Maryja.

  5. Ogła­sza­my nabór do Chó­ru Para­fial­ne­go, któ­ry dzia­ła od stycz­nia 2020 roku. Pró­by odby­wa­ją się w koście­le w ponie­dział­ki w godzi­nach 19:15 – 21:15. Dyry­gen­tem zespo­łu jest p. Jakub Kacz­ma­rek, absol­went Uni­wer­sy­te­tu Muzycz­ne­go Fry­de­ry­ka Cho­pi­na. Ter­mi­ny nabo­rów 30 sierp­nia i 6 wrze­śnia. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje na pla­ka­cie w kruch­cie kościo­ła. Zapra­sza­my też dzie­ci do gra­nia i śpie­wa­nia w scho­lii dzie­cię­cej „Zia­ren­ka”. Naj­bliż­sza pró­ba w pią­tek 3 wrze­śnia o g. 18:00 w koście­le dolnym.

  6. W ramach przy­go­to­wa­nia do beaty­fi­ka­cji kard. Ste­fa­na Wyszyń­skie­go i Sio­stry Elż­bie­ty Róży Czac­kiej od piąt­ki 3 wrze­śnia po mszach św. o g. 17:30 a w nie­dzie­lę po mszy św. o g. 17:00 odpra­wiać będzie­my nowen­nę przed beaty­fi­ka­cją. Zachę­ca­my też do odwie­dze­nia stro­ny inter­ne­to­wej www.beatyfikacja.info

  7. Legion Maryi orga­ni­zu­je 10 wrze­śnia piel­grzym­kę na Jasną Górę. Infor­ma­cje i zapi­sy w kan­ce­la­rii para­fial­nej. Z oka­zji 100-lecia powsta­nia w Irlan­dii Legio­nu Maryi, w nie­dzie­lę 5 wrze­śnia, pod­czas Mszy św. radio­wej trans­mi­to­wa­nej z bazy­li­ki Św. Krzy­ża w War­sza­wie w Pro­gra­mie I Pol­skie­go Radia i Radiu Mary­ja o godz. 9:00 Mszę św. kon­ce­le­bro­wać będzie i homi­lię wygło­si bp Roman Mar­cin­kow­ski, opie­kun Legio­nu Maryi z ramie­nia Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Polski.

  8. W śro­dę 1 wrze­śnia 82 rocz­ni­ca wybu­chu II woj­ny świa­to­wej. Msza św. w inten­cji pole­głych w obro­nie Ojczy­zny oraz za wszyst­kie ofia­ry tej woj­ny o g. 18:30.

  9. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Wie­sław Hen­ryk Wój­cik l. 84, Ire­na Maria Poru­szek l. 84