XXII NIEDZIELA ZWYKŁA — 30.08.2020

  1. Jutro ostat­ni dzień waka­cji. Od wtor­ku 1 wrze­śnia powra­ca­my do cało­rocz­ne­go gra­fi­ku mszy świę­tych w nie­dzie­le i dni powsze­dnie. Dzie­ci zapra­sza­my w nie­dzie­le na mszę świę­tą o g. 11:15 do dol­ne­go kościo­ła. W dni powsze­dnie powró­cą msze świę­te poran­ne o g. 6:30 i 8:00. Kan­ce­la­ria para­fial­na będzie czyn­na od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach 16:00 – 18:00 oraz przed połu­dniem we wtor­ki i piąt­ki w godzi­nach 11:00 – 13:00.

  2. Od wtor­ku roz­po­czy­na­ją się zaję­cia szkol­ne dla dzie­ci i mło­dzie­ży, w tym rów­nież lek­cje kate­che­zy. Z tej oka­zji za bisku­pa­mi pol­ski­mi przy­po­mi­na­my sło­wa świę­te­go Jana Paw­ła II z adhor­ta­cji Chri­sti­fi­de­les laici: „Rodzi­ce chrze­ści­jań­scy są pierw­szy­mi i nie­za­stą­pio­ny­mi kate­che­ta­mi swo­ich dzie­ci”. Wraz z powro­tem reli­gii do szkół 30 lat temu, rodzi­ce otrzy­ma­li wspar­cie dla swej misji pierw­szych kate­che­tów i otrzy­mu­ją je do dziś. Lek­cje reli­gii słu­żą pogłę­bia­niu wie­dzy reli­gij­nej, wspo­ma­ga­ją kształ­to­wa­nie postaw inspi­ro­wa­nych Ewan­ge­lią, w pew­nym stop­niu rów­nież przy­go­to­wu­ją do sakra­men­tów świę­tych, co w peł­ni doko­nu­je się poprzez kate­che­zę para­fial­ną. Na począt­ku roku szkol­ne­go zachę­ca­my rodzi­ców – pierw­szych kate­che­tów — aby zain­te­re­so­wa­li się warun­ka­mi, jakie szko­ła stwa­rza do prze­pro­wa­dza­nia lek­cji kate­che­zy dla ich dzie­ci, ist­nie­ją bowiem coraz częst­sze przy­pad­ki redu­ko­wa­nia godzin reli­gii lub umiesz­cza­nia jej poza zwy­czaj­ną siat­ką godzin lek­cyj­nych, co utrud­nia bądź cał­ko­wi­cie unie­moż­li­wia uczniom uczest­ni­cze­nie w kate­che­zie. Nie­któ­re szko­ły pry­wat­ne cał­ko­wi­cie zamknę­ły się na kate­che­zę chrze­ści­jań­ską, co dla rodzi­ców chrze­ści­jań­skich powin­no mieć zna­cze­nie przy wybo­rze miej­sca edu­ka­cji dla swo­ich dzie­ci. Msza świę­ta na roz­po­czę­cie roku szkol­ne­go i bło­go­sła­wień­stwo przy­bo­rów szkol­nych dla dzie­ci, któ­re roz­po­czy­na­ją edu­ka­cję w szko­le będzie mia­ło miej­sce w następ­ną nie­dzie­lę w dol­nym koście­le o g. 11:15.

  3. Przy­go­to­wa­nie dla rodzi­ców dzie­ci przy­go­to­wu­ją­cych się do I Komu­nii odbę­dzie się w śro­dę 2 wrze­śnia o 19:00 w koście­le. Przy­po­mi­na­my, że z racji na pan­de­mię I Komu­nia i Rocz­ni­ca I Komu­nii zosta­ła w tym roku prze­nie­sio­na na koniec wrze­śnia. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje znaj­du­ją się na stro­nie inter­ne­to­wej para­fii oraz u katechetów.

  4. We wto­rek 1 wrze­śnia przy­pa­da 81 rocz­ni­ca wybu­chu II woj­ny świa­to­wej. Msza św. w inten­cji pole­głych w obro­nie Ojczy­zny oraz za wszyst­kie ofia­ry II woj­ny świa­to­wej spra­wo­wa­na będzie o g. 17:30. Ser­decz­nie zapraszamy.

  5. W tym tygo­dniu I pią­tek mie­sią­ca - moż­li­wość spo­wie­dzi rano w cza­sie mszy świę­tych i po połu­dniu od g. 16:30 do 19:00. Przez cały dzień ado­ra­cja Naj­święt­sze­go sakra­men­tu. Moż­na zgła­szać cho­rych do przy­ję­cia sakra­men­tów w domu.

  6. Legion Maryi orga­ni­zu­je 12 wrze­śnia piel­grzym­kę na Jasną Górę. Infor­ma­cje i zapi­sy w kan­ce­la­rii parafialnej.

  7. Przy­po­mi­na­my, że obec­nie nie ma już ogra­ni­czeń ilo­ścio­wych dla wier­nych prze­by­wa­ją­cych w koście­le, nale­ży jedy­nie zakry­wać usta i nos masecz­ką, zasa­da ta obo­wią­zu­je rów­nież uczest­ni­ków litur­gii przed kościo­łem oraz oso­by spo­wia­da­ją­ce się w kon­fe­sjo­na­le, zale­ca­ne jest przyj­mo­wa­nie Komu­nii św. na rękę. Komu­nii świę­tej udzie­la­my na środ­ku kościo­ła tyl­ko na rękę, po bokach rów­nież dla osób przyj­mu­ją­cych do ust; jeśli jest jeden ksiądz w pierw­szej kolej­no­ści udzie­la­na jest Komu­nia św. oso­bom przyj­mu­ją­cym na rękę. 

  8. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Jan Zyg­munt Zale­ski l. 96; Tade­usz Boru­ciń­ski l. 86.