XXII NIEDZIELA ZWYKŁA — 02.09.2018

  1. Dzi­siaj I nie­dzie­la mie­sią­ca. – Przed kościo­łem zbie­ra­ne są ofia­ry na dzia­łal­ność cha­ry­ta­tyw­ną Cari­tas naszej para­fii. Spo­tka­nie Gru­py Żywe­go Różań­ca o g. 16:30. Nabo­żeń­stwo Eucha­ry­stycz­ne o g. 18:00.

  2. Od wrze­śnia przy­wra­ca­my cało­rocz­ny gra­fik mszy świę­tych, tzn. msze świę­te poran­ne w dni powsze­dnie o g. 6:30 i 8:00 oraz mszę św. nie­dziel­ną z udzia­łem dzie­ci o g. 11:15 w dol­nym kościele.

  3. W ubie­głym tygo­dniu prze­pro­wa­dzo­na zosta­ła czę­ścio­wa napra­wa orga­nów kościel­nych, bez któ­rej dal­sze użyt­ko­wa­nie sta­wa­ło się coraz trud­niej­sze. Kon­sul­ta­cje z wie­lo­ma orga­ni­sta­mi i orga­no­mi­strza­mi, któ­rzy w ostat­nim cza­sie oglą­da­li nasz instru­ment para­fial­ny, wska­zu­ją jed­no­znacz­nie na to, że wyma­ga on nie­ste­ty grun­tow­ne­go remon­tu. Jest to jed­nak bar­dzo kosz­tow­na inwe­sty­cja, porów­ny­wal­na z zaku­pem innych orga­nów. Obec­nie nie stać na to Para­fii, gdyż pro­wa­dzo­ne są pil­niej­sze inwe­sty­cje remon­to­we. W naj­bliż­szych latach nie unik­nie­my jed­nak tej kwe­stii i będzie trze­ba pod­jąć decy­zję odno­śnie remon­tu naszych orga­nów bądź zaku­pu innych.

  4. W ponie­dzia­łek msza św. w inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach o g. 18:30. Pół godzi­ny przed Mszą św. czy­ta­nie wypominków.

  5. W tym tygo­dniu I pią­tek mie­sią­ca - w naszej para­fii będzie­my gościć reli­kwie Drze­wa Krzy­ża Świę­te­go, któ­rych uży­czy nam Sank­tu­arium Krzy­ża Świę­te­go na Świę­tym Krzy­żu, pro­wa­dzo­ne przez Misjo­na­rzy Obla­tów Maryi Nie­po­ka­la­nej. Zapra­sza­my wszyst­kich na uro­czy­stą Mszę św. 7 wrze­śnia o g. 18:30, po któ­rej odbę­dzie się nabo­żeń­stwo z bło­go­sła­wień­stwem reli­kwia­mi i z moż­li­wo­ścią indy­wi­du­al­ne­go uca­ło­wa­nia reli­kwii. Szcze­gól­nie zapra­sza­my dzie­ci i mło­dzież wraz z rodzi­ca­mi, nauczy­cie­li i kate­che­tów oraz wszyst­kie gru­py para­fial­ne, aby­śmy razem mogli pro­sić Boga o bło­go­sła­wień­stwo na nowy rok szkol­ny i dusz­pa­ster­ski. Moż­li­wość spo­wie­dzi rano w cza­sie mszy świę­tych i po połu­dniu od g. 16:30 do 19:00. Przez cały dzień ado­ra­cja Naj­święt­sze­go sakra­men­tu. Moż­na zgła­szać cho­rych do przy­ję­cia sakra­men­tów w domu.

  6. Zapra­sza­my oso­by chęt­ne do śpie­wa­nia i gra­nia w scho­lii para­fial­nej. Zgło­sze­nia u ks. Gia­co­mo. Naj­bliż­sze spo­tka­nie 12 wrze­śnia o g. 19:30.

  7. Przyj­mu­je­my zapi­sy kan­dy­da­tów do sakra­men­tu bierz­mo­wa­nia z naszej para­fii z klas 8. szkół pod­sta­wo­wych oraz 3. Gim­na­zjum, a tak­że oso­by star­sze, któ­re do tej pory jesz­cze nie przy­ję­ły tego sakra­men­tu. Zapi­sy u ks. Marcina.

  8. Spo­tka­nie mini­stran­tów w naj­bliż­szy czwar­tek o g. 19:15. Zapra­sza­my wszyst­kich chłop­ców, któ­rzy chcie­li­by spra­wo­wać służ­bę przy ołtarzu.