XXII NIEDZIELA ZWYKŁA — 03.09.2017

  1. Para­fial­ny Oddział Cari­tas zbie­ra dziś przed kościo­łem ofia­ry na pomo­ce szkol­ne dla dzie­ci. Do tej pory zaku­pi­li­śmy już i roz­da­li­śmy potrze­bu­ją­cym przy­bo­ry szkol­ne, ple­ca­ki i ubra­nia do szko­ły na kwo­tę ponad 2500 zł. Wszyst­kim ofia­ro­daw­com ser­decz­nie dziękujemy.

  2. Apo­sto­lat Maryj­ny świę­tu­je dzi­siaj 20-lecie ist­nie­nia w naszej para­fii. Mszy świę­tej o g. 11:30 prze­wod­ni­czy ks. Jerzy Basaj – Dyrek­tor Sto­wa­rzy­sze­nia Cudow­ne­go Meda­li­ka w Pol­sce. Prze­wod­ni­czą­cej Apo­sto­la­tu Maryj­ne­go – Pani Annie Tryc i wszyst­kim człon­kom Gru­py dzię­ku­je­my za zaan­ga­żo­wa­nie w życie ducho­we naszej para­fii i życzy­my rado­ści i zapa­łu w maryj­nym apo­sto­ło­wa­niu. Pod­sta­wo­wy­mi cela­mi Apo­sto­la­tu są: pogłę­bia­nie wie­dzy i sze­rze­nie kul­tu Maryi Nie­po­ka­la­nej, oddzia­ły­wa­nie na ludzi reli­gij­nie zanie­dba­nych oraz sze­rze­nie bra­ter­skiej miło­ści. Ser­decz­nie zapra­sza­my chęt­nych do włą­cze­nia się w dzia­łal­ność tej gru­py. Z krót­ką histo­rią Apo­sto­la­tu Maryj­ne­go moż­na zapo­znać się na tabli­cy ogło­szeń w kruch­cie kościoła.

  3. Od 1 wrze­śnia powró­ci­li­śmy do zwy­kłe­go porząd­ku mszy świę­tych, tzn. w dni powsze­dnie przy­wró­ci­li­śmy msze św. poran­ne o g. 6:30 i 8:00, a w nie­dzie­le msze św. o g. 11:15 w dol­nym koście­le z udzia­łem dzie­ci oraz o g. 16:00. Nie będzie już mszy świę­tej o g. 20:00. Jesz­cze przez tydzień moż­na wziąć udział w ankie­cie, doty­czą­cej godzin mszy świę­tych w naszym koście­le. Naszym pra­gnie­niem jest umoż­li­wie­nie jak naj­licz­niej­sze­go udzia­łu wier­nych w mszach świę­tych, zarów­no w nie­dzie­le, jak i w dni powsze­dnie, dla­te­go szu­ka­my odpo­wie­dzi na pyta­nie, jakie godzi­ny były­by naj­bar­dziej odpo­wied­nie, czy gra­fik obo­wią­zu­ją­cy w waka­cje był­by korzyst­niej­szy rów­nież w cią­gu całe­go roku. Cho­dzi tu głów­nie o godzi­ny poran­nych mszy świę­tych w dni powsze­dnie oraz mszy popo­łu­dnio­wych w nie­dzie­lę. Będzie­my wdzięcz­ni za prze­ka­za­nie nam takich infor­ma­cji poprzez wrzu­ce­nie kart­ki do skrzyn­ki z napi­sem Ankie­ta przy ołta­rzu Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomocy.

  4. Spo­tka­nie Gru­py Żywe­go Różań­ca dzi­siaj o g. 15:30 w sali nad zakry­stią. O g. 17:00 nabo­żeń­stwo eucha­ry­stycz­ne z racji I nie­dzie­li miesiąca.

  5. W dniu roz­po­czę­cia roku szkol­ne­go – 4 wrze­śnia – msza św. dla nauczy­cie­li i uczniów o g. 17:30. Ser­decz­nie zapraszamy.

  6. Roz­po­czy­na­my nowy rok pra­cy dusz­pa­ster­skiej. Lide­rów grup para­fial­nych pro­si­my o kon­takt z księż­mi opiekunami.

  7. Poszu­ku­je­my kate­che­ty do naucza­nia reli­gii w szko­le. Oso­by zain­te­re­so­wa­ne pro­si­my o kon­takt w zakrystii.

  8. Epi­sko­pat Pol­ski w Jubi­le­uszo­wym Roku 100. rocz­ni­cy obja­wień fatim­skich 6 czerw­ca br. w Sank­tu­arium Mat­ki Bożej Fatim­skiej na Krzep­tów­kach w Zako­pa­nem odno­wił Akt poświę­ce­nia Kościo­ła w Pol­sce Nie­po­ka­la­ne­mu Ser­cu Maryi. Zgod­nie z zale­ce­niem Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski Akt ten zosta­nie pono­wio­ny w każ­dej die­ce­zji, para­fii i rodzi­nie w świę­to Naro­dze­nia Mat­ki Bożej — 8 wrze­śnia 2017 r. Odpo­wia­da­jąc na ten apel w naj­bliż­szy pią­tek, pod­czas wszyst­kich Mszy świę­tych w naszej para­fii odno­wi­my Akt poświę­ce­nia Nie­po­ka­la­ne­mu Ser­cu Maryi. Ser­decz­nie zapra­sza­my wszyst­kich Para­fian do licz­ne­go udziału.

  9. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: Kazi­mierz Sowiń­ski l. 85, Józef Pill l. 83, Marian Grę­da l. 89, Zofia Cza­plic­ka l. 81, Bar­ba­ra Karcz­ma­rek l. 70, Jan Doma­gal­ski l. 82, Jani­na Czech­ma­now­ska l.82