XXII NIEDZIELA ZWYKŁA — 03.09.2023

  1. W minio­nym tygo­dniu roz­po­czął pra­cę dusz­pa­ster­ską w naszej para­fii ks. Michał Kale­ta. Ser­decz­nie wita­my Księ­dza Micha­ła i pole­ca­my modli­twie wszyst­kich Para­fian, aby słu­żąc naszej wspól­no­cie para­fial­nej mógł reali­zo­wać swo­je powo­ła­nie i roz­wi­jać cha­ry­zma­ty, któ­ry­mi Go Bóg obda­rzył, a w nas odna­leźć bra­ter­ską wspól­no­tę Kościoła.

  2. Z racji I nie­dzie­li mie­sią­ca Nabo­żeń­stwo Eucha­ry­stycz­ne o g. 18:00.

  3. Przy­po­mi­na­my, że od 1 wrze­śnia przy­wró­co­ny został cało­rocz­ny gra­fik mszy świę­tych, tzn. msze świę­te poran­ne w dni powsze­dnie o g. 6:30 i 8:00 oraz msza św. nie­dziel­na z udzia­łem dzie­ci o g. 11:15 w dol­nym koście­le. Kan­ce­la­ria para­fial­na czyn­na jest od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach od 16 do 17:30 oraz we wtor­ki i piąt­ki dodat­ko­wo przed połu­dniem od 11 do 13.

  4. W tym tygo­dniu I ponie­dzia­łek mie­sią­ca: msza św. w inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach o g. 18:30. Pół godzi­ny przed mszą św. będą odczy­ty­wa­ne wypo­min­ki.

  5. Legion Maryi zapra­sza w każ­dy pią­tek na g. 15:00 na Koron­kę do Boże­go Miło­sier­dzia w inten­cji naszej Ojczy­zny i poko­ju w Ukra­inie i na całym świecie.

  6. W czwar­tek 7 wrze­śnia roz­po­czy­na­my kurs przed­mał­żeń­ski. Narze­czo­nych zapra­sza­my na spo­tka­nie do dol­ne­go kościo­ła na g. 19:30.

  7. Tra­dy­cyj­nie w I nie­dzie­lę mie­sią­ca wolon­ta­riusz­ki Para­fial­ne­go Zespo­łu Cari­tas zbie­ra­ją przed kościo­łem ofia­ry do puszek na dzie­ła cha­ry­ta­tyw­ne pro­wa­dzo­ne w naszej para­fii. Z żalem infor­mu­je­my, iż po dłu­giej cho­ro­bie zmar­ła 1 wrze­śnia wie­lo­let­nia prze­wod­ni­czą­ca Para­fial­ne­go Zespo­łu Cari­tas p. Ali­cja Szur­got. Modli­my się za p. Ali­cję wdzięcz­ni za Jej pra­cę i zaan­ga­żo­wa­nie w dzie­ła cha­ry­ta­tyw­ne Para­fii, poin­for­mu­je­my o dacie pogrze­bu, gdy będzie już znana.

  8. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Ali­cja Szur­got l. 63, Tere­sa Boro­wicz l. 96, Marian­na Wan­da Rot­blum l. 91, Hele­na Woj­cie­chow­ska l. 98