XXII NIEDZIELA ZWYKŁA — 01.09.2019

  1. Dzi­siaj przy­pa­da 80 rocz­ni­ca wybu­chu II woj­ny świa­to­wej. Z tej oka­zji pol­scy i nie­miec­cy bisku­pi we wspól­nym oświad­cze­niu napi­sa­li m.in.: „(..) wszy­scy musi­my szcze­rze uczest­ni­czyć w pro­ce­sie pojed­na­nia mię­dzy naszy­mi naro­da­mi. W tym celu czer­pie­my siłę z odwa­gi pol­skich bisku­pów, któ­rzy zapro­si­li Niem­cy i Pol­skę w 1965 roku, by z deter­mi­na­cją poszu­ki­wa­ły praw­dy i podą­ża­ły ścież­ka­mi pojed­na­nia. Ich prze­sła­nie, zna­ne zwłasz­cza ze słów — wyba­cza­my i pro­si­my o prze­ba­cze­nie -, otwo­rzy­ło nowy roz­dział w sto­sun­kach mię­dzy naszy­mi naro­da­mi, a nie­miec­cy bisku­pi z wdzięcz­no­ścią przy­ję­li wycią­gnię­tą dłoń. Dziś oka­zu­je­my wszyst­kim, któ­rzy roz­po­czę­li ten szcze­ry dia­log, nasz naj­głęb­szy sza­cu­nek. (…) Pro­si­my wszyst­kich wie­rzą­cych, aby w swo­ich oso­bi­stych modli­twach wzy­wa­li o zaprze­sta­nie wszel­kich kon­flik­tów i wojen, wszel­kie­go ter­ro­ru i wszel­kiej prze­mo­cy oraz bła­ga­li o pokój dla wszyst­kich ludzi”. Peł­ny tekst oświad­cze­nia jest dostęp­ny na naszej stro­nie inter­ne­to­wej. Msza św. w tej inten­cji pole­głych w obro­nie Ojczy­zny oraz wszyst­kie ofia­ry II woj­ny świa­to­wej spra­wo­wa­na będzie dzi­siaj o g. 11:30. Pamięć pole­głych uczczą kościel­ne dzwo­ny o g. 14:00.

  2. Jest to jed­no­cze­śnie I nie­dzie­la mie­sią­ca. Przed kościo­łem wolon­ta­riusz­ki prze­pro­wa­dza­ją zbiór­kę na dzia­łal­ność cha­ry­ta­tyw­ną Cari­tas naszej para­fii. O g. 15:30 spo­tka­nie Gru­py Żywe­go Różań­ca w sali nad zakry­stią. O g. 18:00 nabo­żeń­stwo eucharystyczne.

  3. Posłu­gę dusz­pa­ster­ską w naszej para­fii roz­po­czął nowy wika­riusz – ks. Sła­wo­mir Star­kow­ski, któ­ry przy­szedł z para­fii Dobre­go Paste­rza w War­sza­wie. Ser­decz­nie wita­my ks. Sła­wo­mi­ra i pole­ca­my modli­twie wszyst­kich Para­fian, aby słu­żąc naszej wspól­no­cie para­fial­nej mógł reali­zo­wać swo­je powo­ła­nie i roz­wi­jać cha­ry­zma­ty, któ­ry­mi Bóg Go obda­rzył, a w nas odna­leźć bra­ter­ską wspól­no­tę Kościo­ła. Wita­my rów­nież s. Gra­ży­nę Chmiel ze Zgro­ma­dze­nia Zakon­ne­go Córek Bożej Miło­ści, któ­ra ostat­nie lata pra­co­wa­ła na Ukra­inie, a teraz roz­pocz­nie pra­cę kate­che­tycz­ną w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 88.

  4. Komi­sja Wycho­wa­nia Kato­lic­kie­go Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski wysto­so­wa­ła apel do rodzi­ców i opie­ku­nów przy­po­mi­na­ją­cy o tym, że to oni decy­du­ją o udzia­le dzie­ci w zaję­ciach dodat­ko­wych, któ­re są pro­po­no­wa­ne w szko­le. Na począt­ku roku szkol­ne­go war­to zain­te­re­so­wać się tym, co się dzie­je w szko­łach, jakie­go typu zaję­cia są orga­ni­zo­wa­ne, kto je pro­wa­dzi i jakie tre­ści prze­ka­zu­je. W celu uzy­ska­nia pew­no­ści, że dzie­ci nie wezmą udzia­łu w zaję­ciach, pod­czas któ­rych będą im prze­ka­zy­wa­ne tre­ści nie­zgod­ne z wyzna­wa­nym sys­te­mem war­to­ści nale­ży zło­żyć w szko­le spe­cjal­ne oświad­cze­nie. Wzór takie­go oświad­cze­nia jest dostęp­ny w skle­pi­ku para­fial­nym lub na naszej stro­nie inter­ne­to­wej.

  5. Z racji koń­ca waka­cji od dzi­siaj powra­ca­my do cało­rocz­ne­go gra­fi­ku mszy świę­tych w nie­dzie­le i dni powsze­dnie. Dzie­ci zapra­sza­my w nie­dzie­le na mszę świę­tą o g. 11:15 do dol­ne­go kościo­ła. W dni powsze­dnie powró­cą msze świę­te poran­ne o g. 6:30 i 8:00. Wzno­wił swo­ją dzia­łal­ność rów­nież skle­pik parafialny.

  6. W ponie­dzia­łek 2 wrze­śnia msza św. w inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach o g. 18:30. Od godzi­ny 18:00 zapra­sza­my na wypo­min­ki ‑modli­twę za zmarłych

  7. W tym tygo­dniu I pią­tek mie­sią­ca - moż­li­wość spo­wie­dzi rano w cza­sie mszy świę­tych i po połu­dniu od g. 16:30 do 19:00. Przez cały dzień ado­ra­cja Naj­święt­sze­go sakra­men­tu. Moż­na zgła­szać cho­rych do przy­ję­cia sakra­men­tów w domu.

  8. Legion Maryi orga­ni­zu­je 14 wrze­śnia piel­grzym­kę na Jasną Górę. W pla­nie jest rów­nież nawie­dze­nie Sank­tu­arium Mat­ki Bożej Patron­ki Rodzin w Leśnio­wie. Infor­ma­cje i zapi­sy w kan­ce­la­rii parafialnej.

  9. W ostat­nim tygo­dniu zmar­ła nasza Para­fian­ka: śp. Mag­da­le­na Zymon l. 49