XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA — 09.09.2018

  1. Dzi­siaj II nie­dzie­la mie­sią­ca. – Taca prze­zna­czo­na jest na potrze­by remon­to­we naszej para­fii. Trwa remont gene­ral­ny ple­ba­nii. Jeste­śmy też w trak­cie wymia­ny i dobo­ru odpo­wied­nie­go oświe­tle­nia w pre­zbi­te­rium kościo­ła, trwa­ją kon­sul­ta­cje archi­tek­to­nicz­no-budow­la­ne zwią­za­ne z wybo­rem kon­cep­cji remon­tu ele­wa­cji fron­to­wej kościo­ła. W ubie­głą nie­dzie­lę infor­mo­wa­li­śmy, że wyko­na­na zosta­ła też czę­ścio­wa napra­wa orga­nów kościel­nych. Wszyst­kim skła­da­my ser­decz­ne podzię­ko­wa­nia za modli­twę w inten­cji pro­wa­dzo­nych prac i za ofia­ry skła­da­ne na rzecz naszej parafii.

  2. Zapra­sza­my oso­by chęt­ne do śpie­wa­nia i gra­nia w scho­lii para­fial­nej. Zgło­sze­nia u ks. Gia­co­mo. Naj­bliż­sze spo­tka­nie w śro­dę 12 wrze­śnia o g. 19:30.

  3. Przyj­mu­je­my zapi­sy kan­dy­da­tów do sakra­men­tu bierz­mo­wa­nia z naszej para­fii z klas 8. szkół pod­sta­wo­wych oraz 3. Gim­na­zjum, a tak­że oso­by star­sze, któ­re do tej pory jesz­cze nie przy­ję­ły tego sakra­men­tu. Zapi­sy u ks. Marcina.

  4. W dniach 9 – 15 wrze­śnia obcho­dzi­my VIII Tydzień Wycho­wa­nia, ogło­szo­ny przez Kon­fe­ren­cję Epi­sko­pa­tu Pol­ski pod hasłem W poszu­ki­wa­niu dro­gi. Papież Fran­ci­szek powie­dział na sierp­nio­wym spo­tka­niu rodzin w Irlan­dii: Ojco­wie i mat­ki, dziad­ko­wie i bab­cie, dzie­ci i wnu­ki: wszy­scy są powo­ła­ni do zna­le­zie­nia w rodzi­nie speł­nie­nia miło­ści. Zna­le­zie­nie miło­ści wyma­ga jed­nak poszu­ki­wań, bowiem miłość nie doj­rze­wa bez ludz­kie­go wysił­ku. Papie­ski Wydział Teo­lo­gicz­ny w War­sza­wie pro­po­nu­je dwa rodza­je zajęć, któ­re są odpo­wie­dzią na wezwa­nie papie­ża. Jed­no­rocz­ne Stu­dium Ani­ma­cji Mał­żeń­skiej, opar­te głów­nie na warsz­ta­tach, prze­zna­czo­ne jest dla par mał­żeń­skich, któ­re pra­gną pogłę­bić tajem­ni­ce rela­cji rodzin­nej, a w przy­szło­ści poma­gać innym oso­bom w poko­ny­wa­niu kry­zy­sów mał­żeń­skich. Dru­ga pro­po­zy­cja to Dwu­let­nie Stu­dium Mał­żeń­stwa i Rodzi­ny, któ­re przy­go­to­wu­je do pomo­cy w kur­sach przed­mał­żeń­skich i w porad­niach rodzin­nych. Papie­ski Wydział Teo­lo­gicz­ny w War­sza­wie zapra­sza ponad­to na stu­dia magi­ster­skie i pody­plo­mo­we dla kate­che­tów, stu­dia teo­lo­gicz­ne, e‑learningowe, na Aka­de­mię Dzien­ni­kar­stwa oraz dwu­let­ni kurs Teo­lo­gii dla zabie­ga­nych. Dokład­ne pro­gra­my i ter­mi­ny spo­tkań znaj­du­ją się na stro­nie uczel­ni: www.pwtw.pl

  5. W pią­tek 14 wrze­śnia przy­pa­da Świę­to Pod­wyż­sze­nia Krzy­ża Świę­te­go, na któ­re w tym roku mogli­śmy szcze­gól­nie przy­go­to­wać się poprzez nawie­dze­nie reli­kwii Krzy­ża Świę­te­go w ubie­gły pią­tek. Ser­decz­nie zapra­sza­my na msze świę­te, któ­re będą odpra­wia­ne według porząd­ku dnia powszedniego.