XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA — 10.09.2017

  1. Przed kościo­łem zbie­ra­ne są pie­nią­dze do puszek na Wyż­sze Metro­po­li­tal­ne Semi­na­rium Duchow­ne w War­sza­wie. Wszyst­kim ofia­ro­daw­com bar­dzo ser­decz­nie dziękujemy.

  2. Dzi­siej­sza taca prze­zna­czo­na jest na para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy. Pro­wa­dzi­my remont gene­ral­ny budyn­ku ple­ba­nii. Nie­ste­ty w ostat­ni wto­rek na tere­nie pose­sji para­fial­nej nastą­pi­ła duża awa­ria sys­te­mu wodo­cią­go­we­go. Odcię­cie wody spa­ra­li­żo­wa­ło pra­cę Para­fii. Koniecz­ne było cza­so­we popro­wa­dze­nie pro­wi­zo­rycz­nej insta­la­cji napo­wierzch­nio­wej, któ­ra przed przy­mroz­ka­mi musi być szyb­ko zastą­pio­na nową insta­la­cją pod­ziem­ną. Prze­wi­dy­wa­ny koszt prac ziem­no-hydrau­licz­nych w celu usu­nię­cia awa­rii to oko­ło 40 tys. zło­tych. Dla­te­go w tej nagłej sytu­acji orga­ni­zu­je­my w następ­ną nie­dzie­lę na ten cel dodat­ko­wą zbiór­kę do puszek. Jesz­cze raz bar­dzo dzię­ku­je­my wszyst­kim za zro­zu­mie­nie potrzeb mate­rial­nych Para­fii i hoj­ność, pie­nią­dze moż­na też wpła­cać na kon­to para­fial­ne, któ­re­go numer znaj­du­je się na stro­nie inter­ne­to­wej Parafii.

  3. Po waka­cjach wzna­wia­my spo­tka­nia w ramach Kur­su Dzie­sięć Słów Abyś Żył, któ­ry pro­wa­dzi ks. Rober­to. Ser­decz­nie zapra­sza­my we wtor­ki o g. 19:30

  4. Przyj­mu­je­my zapi­sy kan­dy­da­tów na nowy kurs do sakra­men­tu bierz­mo­wa­nia. Zapra­sza­my mło­dzież z klas trze­cich gim­na­zjum, pierw­szych tech­ni­kum i liceum oraz star­szych. Zapi­sy u ks. Mar­ci­na. Pierw­sze spo­tka­nie w koście­le w następ­ną nie­dzie­lę po Mszy św. o g. 18:00.

  5. Poszu­ku­je­my kate­che­ty do naucza­nia reli­gii w szko­le. Oso­by zain­te­re­so­wa­ne pro­si­my o kon­takt w zakry­stii. Zachę­ca­my też do stu­diów z kate­che­ty­ki, teo­lo­gii i ducho­wo­ści na Papie­skim Wydzia­le Teo­lo­gicz­nym w War­sza­wie. Stu­dia moż­na odby­wać w try­bie sta­cjo­nar­nym i nie­sta­cjo­nar­nym oraz przez Inter­net. O szcze­gó­łach infor­mu­je pla­kat wywie­szo­ny w kruch­cie kościoła.

  6. Dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy wzię­li udział w ankie­cie na temat godzin spra­wo­wa­nia mszy świę­tych. Ankie­ta ta pomo­że nam w lep­szym pozna­niu potrzeb dusz­pa­ster­skich naszej Parafii.

  7. W ostat­nim tygo­dniu zmar­ła nasza Para­fian­ka: Zdzi­sła­wa Lisic­ka l. 92