XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA — 10.09.2023

  1. Dzi­siaj II nie­dzie­la mie­sią­ca, taca prze­zna­czo­na jest na para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy. Rów­no­le­gle do pro­ce­do­wa­nia wnio­sku o dota­cję na ter­mo­mo­der­ni­za­cję nasze­go kościo­ła w Naro­do­wym Fun­du­szu Ochro­ny Śro­do­wi­ska i Gospo­dar­ki Wod­nej od daw­na pro­wa­dzi­li­śmy z deter­mi­na­cją poszu­ki­wa­nia innych źró­deł sfi­nan­so­wa­nia koniecz­ne­go remon­tu dachu kościo­ła. Jest nam dzi­siaj miło ogło­sić suk­ces podej­mo­wa­nych przez nas wysił­ków, pozy­tyw­nie na naszą gorą­ca proś­bę odpo­wie­dział Pan Pre­mier Mate­usz Mora­wiec­ki — 5 wrze­śnia pod­pi­sa­na zosta­ła umo­wa z Kan­ce­la­rią Pre­ze­sa Rady Mini­strów na dofi­nan­so­wa­nie zada­nia publicz­ne­go pod nazwą: „Wymia­na poszy­cia dachu kościo­ła para­fial­ne­go”. Całość prac zosta­ła wyce­nio­na na 1.228.726,16 zł, z cze­go 80% sta­no­wi dofi­nan­so­wa­nie w kwo­cie 982.980,93 zł. Umo­wa zakła­da gene­ral­ny remont całe­go dachu pła­skie­go kościo­ła w nastę­pu­ją­cym zakre­sie: wymia­na sta­re­go poszy­cia na nowe wraz z mon­ta­żem ter­mo­izo­la­cji i hydro­izo­la­cji dachu, ter­mo­izo­la­cji attyk i komi­nów, wymia­nę obró­bek bla­char­skich i odwad­nia­ją­cych, oraz mon­taż nowe­go odgro­mie­nia. Dodat­ko­wo wymia­nę okien w kopu­le kościo­ła na sty­ku dachu pła­skie­go. Jest to dla naszej Para­fii ogrom­na szan­sa na zre­ali­zo­wa­nie dużej czę­ści pla­no­wa­ne­go remon­tu gene­ral­ne­go całe­go kościo­ła, na któ­ry sami nie mogli­by­śmy sobie pozwo­lić. Jeste­śmy bar­dzo wdzięcz­ni Panu Pre­mie­ro­wi Mate­uszo­wi Mora­wiec­kie­mu, któ­ry zna nasz kościół, ponie­waż oso­bi­ście uczest­ni­czył cza­sa­mi w mszach świę­tych nie­dziel­nych. Dzię­ku­je­my wszyst­kim gru­pom i oso­bom indy­wi­du­al­nym, któ­rzy wspie­ra­li nasze wysił­ki swo­ją modli­twą i w każ­dy inny spo­sób. Szcze­gól­ne podzię­ko­wa­nia za wspar­cie naszych wysił­ków kie­ru­je­my do trzech osób: Pani Wice­mar­sza­łek Sej­mu Mał­go­rza­ty Gosiew­skiej, Pana Mini­stra Zastęp­cy Sze­fa Kan­ce­la­rii Sej­mu Chri­stia­na Mły­nar­ka, któ­ry jest jed­no­cze­śnie Rad­nym Dziel­ni­cy Wło­chy oraz naszej Para­fian­ki Pani Agniesz­ki Stel­masz­czyk-Kusz. Bóg zapłać za wszel­kie dobro i zaan­ga­żo­wa­nie na rzecz naszej para­fii. Przed nami stoi teraz zada­nie pil­ne­go zre­ali­zo­wa­nia remon­tu, roz­li­cze­nia dota­cji i zgro­ma­dze­nia wkła­du wła­sne­go w wyso­ko­ści 20 % cało­ści kosz­tów remon­tu, czy­li dokład­nie 245.745, 23 zł. To bar­dzo dużo, a musi­my to zro­bić do koń­ca tego roku. Będzie­my wdzięcz­ni za wszel­kie wspar­cie poma­ga­ją­ce para­fii w wypeł­nie­niu zobo­wią­zań. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my za wszel­kie ofia­ry skła­da­ne na tacę, wpła­ca­ne na kon­to para­fial­ne, czy skła­da­ne do skar­bon w kościele.

  2. Dzi­siaj o g. 10:00 w Mar­ko­wej Msza św. Beaty­fi­ka­cyj­na Rodzi­ny Ulmów, w któ­rej uczest­ni­czą rów­nież piel­grzy­mi z naszej para­fii. Trans­mi­sja w TVP1. Dzię­ku­je­my Bogu za nowych bło­go­sła­wio­nych naszych rodaków.

  3. Po waka­cjach wzno­wi­ła dzia­łal­ność Scho­la mło­dzie­żo­wo-stu­denc­ka pro­wa­dzo­na przez p. Toma­sza Pisar­ka. W piąt­ki o g. 19:45 w sali nad zakry­stią zapra­sza­my na pró­by chęt­nych do spró­bo­wa­nia swo­ich sił w śpie­wie. Wspól­no­ta poma­ga mło­dym trwać w śro­do­wi­sku chrze­ści­jań­skim i for­mo­wać wia­rę. Opra­wa muzycz­na odby­wa się na Mszach nie­dziel­nych o g.19:00. Opie­kę dusz­pa­ster­ską spra­wu­je ks. Paweł.

  4. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Dariusz Janic­ki l. 56, Sta­ni­sław Pięt­ka l. 67, Gra­ży­na Agniesz­ka Cza­chor l. 52. W czwar­tek 7 wrze­śnia odbył się pogrzeb Prze­wod­ni­czą­cej Para­fial­ne­go Zespo­łu Cari­tas p. Ali­cji Szur­got, któ­ra zosta­ła pocho­wa­na na naszym cmen­ta­rzu parafialnym.