XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA  — 04.09.2016

  1. Nabo­żeń­stwo eucha­ry­stycz­ne z racji I nie­dzie­li mie­sią­ca dzi­siaj o g. 17:00. Przed kościo­łem zbiór­ka na para­fial­ny zespół Cari­tas. W tym mie­sią­cu chce­my w mia­rę moż­li­wo­ści dofi­nan­so­wać wypraw­kę do szko­ły dla rodzin z dzieć­mi, któ­re otrzy­mu­ją sta­łą pomoc. Za tydzień — II nie­dzie­la mie­sią­ca — taca na fun­dusz remontowy.
  2. Od jutra wpro­wa­dza­my w naszym koście­le nowy zwy­czaj: rezy­gnu­je­my ze zbie­ra­nia tacy na mszach świę­tych w dni powsze­dnie. Hoj­ność wier­nych modlą­cych się codzien­nie w naszej świą­ty­ni jest wiel­kim darem i zna­kiem odpo­wie­dzial­no­ści za Kościół, docho­dzi­my jed­nak do wnio­sku, że zbie­ra­nie tacy w małym zgro­ma­dze­niu może być dla nie­któ­rych osób krę­pu­ją­ce, czy nawet odpy­cha­ją­ce od uczest­nic­twa w codzien­nych nabo­żeń­stwach. Bio­rąc to pod uwa­gę, jest oczy­wi­ste, że zale­ży nam bar­dziej na modli­twie niż na pie­nią­dzach, dla­te­go decy­du­je­my się na tę zmia­nę. Jest wie­le innych moż­li­wo­ści prak­ty­ko­wa­nia ofiar­no­ści na rzecz Para­fii w spo­sób bar­dziej nie­skrę­po­wa­ny i wol­ny. Niech nic nie stoi na prze­szko­dzie w prak­ty­ko­wa­niu modli­twy poprzez udział w codzien­nej Mszy świę­tej, któ­ra jest darem samym w sobie dla każ­de­go oso­bi­ście i dla całej wspól­no­ty para­fial­nej. Ser­decz­nie zapraszamy.
  3. Roz­po­czy­na­my nowy rok pra­cy dusz­pa­ster­skiej. Lide­rów grup para­fial­nych pro­si­my o kon­takt z księż­mi opiekunami.
  4. Powsta­je scho­la mło­dzie­żo­wa „Lau­da­to si” pod kie­run­kiem ks. Rober­to. Zapra­sza­my szcze­gól­nie mło­dzież i wszyst­kich gra­ją­cych na instru­men­tach muzycz­nych. Kon­takt bez­po­śred­nio z ks. Roberto.
  5. Gru­pa mło­dzie­ży przy­go­to­wu­ją­cej się do sakra­men­tu bierz­mo­wa­nia będzie mia­ła spo­tka­nie w naj­bliż­szą nie­dzie­lę po Mszy św. o g. 18:00. Do koń­ca wrze­śnia przyj­mu­je­my zgło­sze­nia nowych kan­dy­da­tów do sakra­men­tu bierz­mo­wa­nia – zapra­sza­my uczniów III klas gim­na­zjal­nych i I klas szkół śred­nich oraz oso­by star­sze, któ­re jesz­cze nie przy­ję­ły tego sakra­men­tu. Zapi­sy u ks. Marcina.
  6. Spo­tka­nie Gru­py Żywe­go Różań­ca dzi­siaj o g. 15:30 w sali nad zakry­stią. Spo­tka­nie Rady Kate­che­tycz­nej w czwar­tek o g. 19:00 w pod­zie­miach domu para­fial­ne­go. Spo­tka­nie Krę­gu Biblij­ne­go w pią­tek o g. 19:00 w sal­ce po daw­nej kancelarii.
  7. W dniu wspo­mnie­nia św. Fran­cisz­ka – 4 paź­dzier­ni­ka — pla­nu­je­my zor­ga­ni­zo­wa­nie pik­ni­ku odpu­sto­we­go. Oso­by pra­gną­ce zaan­ga­żo­wać się pro­si­my o kon­takt z ks. Marcinem.
  8. Przy­po­mi­na­my, że powró­cił zwy­kły porzą­dek spra­wo­wa­nia Mszy św. nie­dziel­nych, czy­li o g. 7:00, 8:30, 10:00, 11:15 w dol­nym koście­le z udzia­łem dzie­ci, 11:30, 13:00, 16:00 i 18:00 – dedy­ko­wa­nej szcze­gól­nie mło­dzie­ży. Nie będzie już Mszy św. o g. 20:00. Od jutra kan­ce­la­ria para­fial­na będzie czyn­na rów­nież przed połu­dniem we wtor­ki i piąt­ki od g. 11:00 do 13:00.
  9. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: Marian­na Karo­li­na Pniew­ska, l. 91 i Tere­sa Binien­da, l. 76