XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA — 04.09.2022

  1. Od 1 wrze­śnia przy­wró­ci­li­śmy cało­rocz­ny gra­fik mszy świę­tych, tzn. msze świę­te poran­ne w dni powsze­dnie o g. 6:30 i 8:00 oraz mszę św. nie­dziel­ną z udzia­łem dzie­ci o g. 11:15 w dol­nym koście­le. Kan­ce­la­ria para­fial­na jest czyn­na od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach od 16:00 do 17:30 oraz we wtor­ki i piąt­ki dodat­ko­wo przed połu­dniem od 11:00 do 13:00.

  2. Dzi­siaj I nie­dzie­la mie­sią­ca. Przed kościo­łem odby­wa się zbiór­ka do puszek na dzie­ła cha­ry­ta­tyw­ne pro­wa­dzo­ne przez Para­fial­ny Zespół Cari­tas. O godzi­nie 15:30 spo­tka­nie Gru­py Żywe­go Różań­ca w sali nad zakry­stią. O g. 18:00 Nabo­żeń­stwo Eucharystyczne.

  3. Po waka­cjach powra­ca­my w piąt­ki do cało­dzien­nej ado­ra­cji Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu, zachę­ca­my do nawie­dza­nia kościo­ła i nawet krót­kiej modli­twy, gdyż czę­sto wysta­wio­ny Naj­święt­szy Sakra­ment nie jest ado­ro­wa­ny przez niko­go w pustym koście­le. O g. 15:00 Koron­ka do Boże­go Miło­sier­dzia.

  4. Zapra­sza­my dzie­ci do gra­nia i śpie­wa­nia w scho­li dzie­cię­cej „Zia­ren­ka”. Pró­by odby­wa­ją się w piąt­ki o g. 18:00 w koście­le dolnym.

  5. Msza świę­ta w inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach w ponie­dzia­łek 5 wrze­śnia o g. 18:30. Pół godzi­ny przed mszą świę­tą odczy­ty­wa­ne będą wypominki.

  6. We wto­rek 6 wrze­śnia roz­po­czy­na­my kurs przed­mał­żeń­ski. Narze­czo­nych zapra­sza­my na mszę św. o g. 18:30.

  7. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Bar­ba­ra Geno­we­fa Szczy­piń­ska l. 93, Zenon Józef Jaku­biak l. 74.