XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA — 05.09.2021

Wyłączone
 1. Dzi­siaj zgod­nie z zapo­wie­dzią prze­pro­wa­dza­my zbiór­kę do puszek na rzecz uchodź­ców z Afga­ni­sta­nu, dla któ­rych Cari­tas orga­ni­zu­je pomoc na tere­nie nasze­go kraju.

 2. Z racji I nie­dzie­li mie­sią­ca Nabo­żeń­stwo Eucha­ry­stycz­ne o g. 18:00. Wspól­no­ta Żywe­go Różań­ca zapra­sza dzi­siaj na spo­tka­nie o g. 15:30 w Sali nad zakrystią.

 3. Przy­po­mi­na­my, że od 1 wrze­śnia przy­wró­co­ny został cało­rocz­ny gra­fik mszy świę­tych, tzn. msze świę­te poran­ne w dni powsze­dnie o g. 6:30 i 8:00 oraz msza św. nie­dziel­na z udzia­łem dzie­ci o g. 11:15 w dol­nym koście­le. Kan­ce­la­ria para­fial­na czyn­na jest od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach od 16 do 17:30 oraz we wtor­ki i piąt­ki dodat­ko­wo przed połu­dniem od 11 do 13. Wspól­no­ta Żywe­go Różań­ca zapra­sza codzien­nie w dni powsze­dnie na Róża­niec o g. 16:50.

 4. W przy­szłą nie­dzie­lę 12 wrze­śnia o g. 12:00 w Świą­ty­ni Opatrz­no­ści Bożej w Wila­no­wie beaty­fi­ka­cja Kar­dy­na­ła Ste­fa­na Wyszyń­skie­go i Mat­ki Elż­bie­ty Róży Czac­kiej. Na proś­bę Kard. Kazi­mie­rza Nycza odwo­łu­je­my w przy­szłą nie­dzie­lę msze św. o g. 11:15, 11:30 i 13:00, aby włą­czyć się ducho­wo w cele­bra­cję beaty­fi­ka­cji poprzez media. Msza św. z udzia­łem dzie­ci w koście­le dol­nym zosta­nie odpra­wio­na o g. 10:00.

 5. W ramach przy­go­to­wa­nia do beaty­fi­ka­cji kard. Ste­fa­na Wyszyń­skie­go i Sio­stry Elż­bie­ty Róży Czac­kiej odpra­wia­my nowen­nę przed beaty­fi­ka­cją po mszach św. o g. 17:30, a w nie­dzie­lę po mszy św. o g. 17:00. Zachę­ca­my też do odwie­dze­nia stro­ny inter­ne­to­wej www.beatyfikacja.info

 6. Mło­dzież, któ­ra w ubie­głym roku roz­po­czę­ła przy­go­to­wa­nie do sakra­men­tu bierz­mo­wa­nia będzie mia­ła spo­tka­nie w ponie­dzia­łek 6 wrze­śnia o g. 18:30 w koście­le. Pro­si­my o prze­ka­za­nie infor­ma­cji kole­gom i kole­żan­kom z klasy.

 7. Msze św. w Rocz­ni­cę I Komu­nii św. odbę­dą się w naszej para­fii 18 wrze­śnia: dla Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 88 oraz szkół pry­wat­nych o g. 10:00, dla Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 227 i 87 o g. 12:00.

 8. Ogła­sza­my nabór do Chó­ru Para­fial­ne­go. Pró­by odby­wa­ją się w koście­le w ponie­dział­ki w godzi­nach 19:15 – 21:15. Dyry­gen­tem zespo­łu jest p. Jakub Kacz­ma­rek, absol­went Uni­wer­sy­te­tu Muzycz­ne­go Fry­de­ry­ka Cho­pi­na. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje na pla­ka­cie w kruch­cie kościoła.

 9. W dniu 13 wrze­śnia o g. 15:00 w naszym koście­le zosta­nie odpra­wio­na msza św. w inten­cji zmar­łych pro­fe­so­rów i absol­wen­tów daw­ne­go Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go nr 43 na Okę­ciu. Po mszy św. będzie mia­ło miej­sce spo­tka­nie i powo­ła­nie Komi­te­tu Fun­da­cyj­ne­go Tabli­cy Pamiątkowej.

 10. W tym tygo­dniu I ponie­dzia­łek mie­sią­ca: msza św. w inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach o g. 18:30. Pół godzi­ny przed mszą św. będą odczy­ty­wa­ne wypo­min­ki.

 11. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Zofia Pau­li­na Turow­ska l. 92, Sła­wo­mir Ryszard Jędrych l. 64