XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA  — 11.09.2016

Wyłączone
  1. Dzi­siaj II nie­dzie­la mie­sią­ca — taca prze­zna­czo­na jest na fun­dusz remon­to­wy. Trwa remont gene­ral­ny budyn­ku ple­ba­nii. Ze wzglę­dów eko­no­micz­nych remont podzie­lo­ny będzie na eta­py, obec­nie robo­ty kon­cen­tru­ją się na par­te­rze, ale ze wzglę­dów tech­nicz­nych jest też nie­zbęd­ne nie­któ­re pra­ce pro­wa­dzić w innych czę­ściach budyn­ku. Dzię­ku­je­my wszyst­kim Para­fia­nom za dotych­cza­so­we wspar­cie modli­tew­ne i finan­so­we tego przed­się­wzię­cia, któ­re­go zakres z koniecz­no­ści jest bar­dzo duży. Za tydzień taca prze­zna­czo­na będzie na Semi­na­rium Duchowne.
  2. Od ubie­głe­go tygo­dnia wpro­wa­dzi­li­śmy w naszym koście­le nowy zwy­czaj: zre­zy­gno­wa­li­śmy ze zbie­ra­nia tacy na mszach świę­tych w dni powsze­dnie. Powo­dem takiej decy­zji jest prze­ko­na­nie, że zbie­ra­nie tacy w małym zgro­ma­dze­niu na codzien­nych mszach może być dla nie­któ­rych osób krę­pu­ją­ce, czy nawet odpy­cha­ją­ce od uczest­nic­twa w Eucha­ry­stii. Bio­rąc to pod uwa­gę, jest oczy­wi­ste, że zale­ży nam bar­dziej na modli­twie niż na pie­nią­dzach, dla­te­go zde­cy­do­wa­li­śmy się na tę zmia­nę. Hoj­ność wier­nych modlą­cych się codzien­nie w naszej świą­ty­ni to wiel­ki dar i znak odpo­wie­dzial­no­ści za Kościół, jest jed­nak wie­le innych moż­li­wo­ści prak­ty­ko­wa­nia ofiar­no­ści na rzecz Para­fii w spo­sób bar­dziej nie­skrę­po­wa­ny i wol­ny. Niech nic nie stoi na prze­szko­dzie w prak­ty­ko­wa­niu modli­twy poprzez udział w codzien­nej Mszy świę­tej, któ­ra jest darem samym w sobie dla każ­de­go oso­bi­ście i dla całej wspól­no­ty para­fial­nej. Jesz­cze raz ser­decz­nie zapra­sza­my jak naj­czę­ściej na modli­twę do naszej świątyni.
  3. Powsta­je scho­la mło­dzie­żo­wa „Lau­da­to si” pod kie­run­kiem ks. Rober­to. Zapra­sza­my szcze­gól­nie mło­dzież i wszyst­kich gra­ją­cych na instru­men­tach muzycz­nych. Kon­takt bez­po­śred­nio z ks. Rober­to. Pierw­sze spo­tka­nie będzie we wto­rek 20.09. o g. 20:00 w pod­zie­miach domu parafialnego.
  4. Gru­pa mło­dzie­ży przy­go­to­wu­ją­cej się do sakra­men­tu bierz­mo­wa­nia będzie mia­ła spo­tka­nie dzi­siaj po Mszy św. o g. 18:00. Do koń­ca wrze­śnia przyj­mu­je­my zgło­sze­nia nowych kan­dy­da­tów do sakra­men­tu bierz­mo­wa­nia – zapra­sza­my uczniów III klas gim­na­zjal­nych i I klas szkół śred­nich oraz oso­by star­sze, któ­re jesz­cze nie przy­ję­ły tego sakra­men­tu. Zapi­sy u ks. Marcina.
  5. W dniu wspo­mnie­nia św. Fran­cisz­ka – 4 paź­dzier­ni­ka — pla­nu­je­my zor­ga­ni­zo­wa­nie pik­ni­ku odpu­sto­we­go. Oso­by pra­gną­ce zaan­ga­żo­wać się pro­si­my o kon­takt z ks. Mar­ci­nem. Jed­nym z ele­men­tów wspól­nej zaba­wy będzie lote­ria. Jej celem będzie wspar­cie para­fial­ne­go fun­du­szu remon­to­we­go. Zapra­sza­my do współ­pra­cy oso­by pry­wat­ne i fir­my mogą­ce poda­ro­wać fan­ty na lote­rię, moż­na je zgła­szać u ks. Mar­ci­na i przy­no­sić do zakry­stii ministranckiej.
  6. W naj­bliż­szym tygo­dniu: w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie św. Jana Chry­zo­sto­ma, w śro­dę – świę­to Pod­wyż­sze­nia Krzy­ża Świę­te­go, w czwar­tek – wspo­mnie­nie Naj­święt­szej Maryi Pan­ny Bole­snej — w tym dniu Msza św. w inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach o g. 8:00, spo­tka­nie mini­stran­tów w czwar­tek o g. 19:15 w pod­zie­miach domu kate­che­tycz­ne­go (zapra­sza­my nowych chęt­nych do gru­py mini­stranc­kiej, bez wzglę­du na wiek). W pią­tek – wspo­mnie­nie św. męczen­ni­ków Kor­ne­liu­sza i Cypria­na, w sobo­tę – św. Zyg­mun­ta Szczę­sne­go Feliń­skie­go – Arcy­bi­sku­pa Metro­po­li­ty Warszawskiego.
  7. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: Jani­na Cym­ba­li­sta, l. 88, Tere­sa Sta­ni­sła­wa Wie­resz­ka, l. 74, Sta­ni­sław Andrzej Woj­tach­nio, l. 70, Adrian Kac­per Sij­ka, żył 10 miesięcy.