XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA — 11.09.2022

Wyłączone
  1. Jutro Mszą św. o godz. 18:30 roz­pocz­nie się spo­tka­nie dla wszyst­kich lek­to­rów, mini­stran­tów i kandydatów.

  2. Z ini­cja­ty­wy Rady Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tów Euro­py (CCEE) w śro­dę, 14 wrze­śnia br. w Świę­to Pod­wyż­sze­nia Krzy­ża Świę­te­go, będzie­my obcho­dzi­li Dzień Modlitw za Ukra­inę jako wyraz soli­dar­no­ści Euro­py z naro­dem ukra­iń­skim. Zapra­sza­my na Msze świętą.

  3. W sobo­tę, 17 wrze­śnia obcho­dzić będzie­my litur­gicz­ne wspo­mnie­nie i jed­no­cze­śnie 200. rocz­ni­cę uro­dzin św. Zyg­mun­ta Szczę­sne­go Feliń­skie­go Arcy­bi­sku­pa Metro­po­li­ty War­szaw­skie­go. Tego dnia, w archi­ka­te­drze war­szaw­skiej św. Jana Chrzci­cie­la na Sta­rym Mie­ście, o godz. 19.00 zosta­nie odpra­wio­na uro­czy­sta Msza Świę­ta.

  4. Za tydzień w nie­dzie­lę, 18 wrze­śnia, uli­ca­mi War­sza­wy przej­dzie Naro­do­wy Marsz dla Życia i Rodzi­ny. Nato­miast w dniach 24 – 25 wrze­śnia na Jasnej Górze odbę­dzie się XXXVIII (38) Piel­grzym­ka Mał­żeństw i Rodzin. Zachę­ca­my do wzię­cia udzia­łu w tych wyda­rze­niach. Szcze­gó­ły na tabli­cy ogłoszeń.

  5. Skła­da­my podzię­ko­wa­nia za zło­żo­ne ofia­ry na tacę, któ­ra jest prze­zna­czo­na na Wyż­sze Metro­po­li­tal­ne Semi­na­rium Duchowne.

  6. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: Zbi­gniew Marian Sumi­ła l. 73, Teo­do­ra Ludwi­ka Cie­ślak l. 84, Ryszard Kazu­bek l. 79.