XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA — 12.09.2021

Wyłączone
  1. Skła­da­my dziś Bogu dzięk­czy­nie­nie za dłu­go ocze­ki­wa­ną przez pol­ski Kościół beaty­fi­ka­cję Kar­dy­na­ła Ste­fa­na Wyszyń­skie­go i Mat­ki Elż­bie­ty Róży Czac­kiej, któ­ra w spo­sób uro­czy­sty zosta­nie ogło­szo­na w cza­sie mszy św. o g. 12:00 w Świą­ty­ni Opatrz­no­ści Bożej w Wila­no­wie. Na proś­bę Kard. Kazi­mie­rza Nycza odwo­łu­je­my msze św. o g. 11:15, 11:30 i 13:00, aby włą­czyć się ducho­wo w cele­bra­cję beaty­fi­ka­cji poprzez media. Msza św. z udzia­łem dzie­ci w koście­le dol­nym zosta­nie odpra­wio­na o g. 10:00.

  2. Dzi­siaj II nie­dzie­la mie­sią­ca. Taca prze­zna­czo­na jest tra­dy­cyj­nie na fun­dusz remon­to­wy para­fii. Przy­po­mi­na­my, że remont ple­ba­nii ze wzglę­dów eko­no­micz­nych został na razie wstrzy­ma­ny. Roz­po­czę­li­śmy nato­miast remont gene­ral­ny na zaple­czu kościo­ła przy­go­to­wu­ją­cy pomiesz­cze­nia dla nowej kan­ce­la­rii para­fial­nej. Remont ten gene­ru­je duże wydat­ki, dla­te­go ser­decz­nie dzię­ku­je­my ofia­ro­daw­com indy­wi­du­al­nym i gru­pom para­fial­nym, wszyst­kim, któ­rzy wspie­ra­ją para­fię modli­twą i mate­rial­nie. W ostat­nim mie­sią­cu wyko­na­ne zosta­ły rów­nież doraź­ne napra­wy dachu kościo­ła. Nadal pro­si­my o modli­twę w spra­wie przy­ję­cia nasze­go wnio­sku doty­czą­ce­go dofi­nan­so­wa­nia kom­plek­so­we­go pro­jek­tu ter­mo­mo­der­ni­za­cji kościo­ła zło­żo­ne­go w Naro­do­wym Fun­du­szu Ochro­ny Śro­do­wi­ska i Gospo­dar­ki Wod­nej we wrze­śniu 2019 roku. Wnio­sek wciąż nie docze­kał się rozpatrzenia.

  3. Na cmen­ta­rzu para­fial­nym po dłu­gich sta­ra­niach uda­ło się nam usu­nąć dwa gro­by umiej­sco­wio­ne na środ­ku cią­gów komu­ni­ka­cyj­nych: jeden w głów­nej alei a dru­gi przy ogro­dze­niu połu­dnio­wym cmen­ta­rza od uli­cy Leoni­da­sa. W to miej­sce uło­żo­ny został nowy chod­nik, a sta­ry czę­ścio­wo napra­wio­ny. Szcząt­ki zmar­ły prze­nie­sio­ne zosta­ły w inne miej­sce. Przy­po­mi­na­my przy tej oka­zji o koniecz­no­ści zadba­nia o gro­by i ich oto­cze­nie, rów­nież te gro­by, w któ­rych jesz­cze nikt nie został pocho­wa­ny, gdyż ich zanie­dba­nie wpły­wa nega­tyw­nie na este­ty­kę całe­go cmen­ta­rza. W ostat­nim mie­sią­cu sta­ra­niem para­fii usu­nię­te zosta­ły z prze­strze­ni mię­dzy gro­ba­mi ogrom­ne ilo­ści chwa­stów i krze­wów, jed­nak zada­nie to nale­ży do dys­po­nen­tów grobów.

  4. Mło­dzież, któ­ra w ubie­głym roku roz­po­czę­ła przy­go­to­wa­nie do sakra­men­tu bierz­mo­wa­nia zapra­sza­my wraz z rodzi­ca­mi na spo­tka­nie w ponie­dzia­łek 20 wrze­śnia o g. 18:30 w koście­le. Sakra­ment bierz­mo­wa­nia odbę­dzie się w dniu odpu­stu para­fial­ne­go 4 paź­dzier­ni­ka pod­czas mszy świę­tej o g. 19:00 pod prze­wod­nic­twem J.E. Bisku­pa Pio­tra Jareckiego.

  5. Oso­by, któ­re chcia­ły by włą­czyć się w przy­go­to­wa­nie zbli­ża­ją­ce­go się odpu­stu para­fial­ne­go św. Fran­cisz­ka z Asy­żu pro­si­my o kon­takt w zakrystii.

  6. Msze świę­te w Rocz­ni­cę I Komu­nii św. odbę­dą się w naszej para­fii 18 wrze­śnia: o g. 10:00 dla Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 88 oraz szkół pry­wat­nych, o g. 12:00 dla Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 227 i 87. Moż­li­wość spo­wie­dzi dla dzie­ci i rodzi­ców w pią­tek 17 wrze­śnia od g. 16:30.

  7. 13 wrze­śnia o g. 15:00 w naszym koście­le zosta­nie odpra­wio­na msza św. w inten­cji zmar­łych pro­fe­so­rów i absol­wen­tów daw­ne­go Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go nr 43 na Okę­ciu. Po mszy św. będzie mia­ło miej­sce spo­tka­nie i powo­ła­nie Komi­te­tu Fun­da­cyj­ne­go Tabli­cy Pamiątkowej.

  8. Mini­stran­tów i lek­to­rów wraz z rodzi­ca­mi zapra­sza­my w śro­dę 15.09. na mszę św. o g. 18:30.

  9. W przy­szłą nie­dzie­lę 19 wrze­śnia pod hasłem: „Tato – bądź, pro­wadź, chroń” odbę­dzie się Naro­do­wy Marsz Życia i Rodzi­ny, któ­ry wyru­szy o g. 11:30 z Pla­cu Zam­ko­we­go. Hasło mar­szu nawią­zu­je do trwa­ją­ce­go w Koście­le Roku Św. Józe­fa. Szcze­gó­ły na pla­ka­cie w kruch­cie kościoła.

  10. W czwar­tek 9 wrze­śnia 2021 r. zmarł po dłu­giej cho­ro­bie biskup senior Marian Duś, biskup pomoc­ni­czy Archi­die­ce­zji War­szaw­skiej w latach 1986 – 2013. Uro­czy­sto­ści pogrze­bo­we roz­pocz­ną się Mszą św. żałob­ną w koście­le św. Anny w Wila­no­wie w ponie­dzia­łek 13 wrze­śnia o godzi­nie 18.oo. Pogrzeb odbę­dzie się w świę­to Pod­wyż­sze­nia Krzy­ża Świę­te­go, we wto­rek, 14 wrze­śnia, o godzi­nie 11.00 w Świą­ty­ni Opatrz­no­ści Bożej. Biskup Marian zosta­nie pocho­wa­ny w Świą­ty­ni Opatrz­no­ści Bożej — stał bowiem u boku pry­ma­sa Józe­fa Glem­pa u począt­ku jej budo­wy. Wiecz­ny odpoczynek…